Európska únia

Európska obranná agentúra (EDA)

Európska obranná agentúra (EDA)

Prehľad

 • Úloha: EDA podporuje spoluprácu pri európskych obranných projektoch a slúži ako fórum pre európske ministerstvá obrany.
 • Riaditeľ: Jorge Domecq
 • Členovia: 27 členských štátov EÚ (Dánsko nie je členom)
 • Rok zriadenia: 2004
 • Počet zamestnancov: 140
 • Miesto: Brusel (Belgicko)
 • Webová stránka: Európska obranná agentúra (EDA)

Európska obranná agentúra (EDA) bola zriadená v roku 2004. Svojim 27 členským štátom (všetky krajiny EÚ okrem Dánska) pomáha pri rozvíjaní ich vojenských zdrojov.

Podporuje spoluprácu, otvára nové iniciatívy a zavádza riešenia na zlepšenie obranných spôsobilostí. Členským štátom, ktoré o to majú záujem, pomáha vypracovať spoločné obranné spôsobilosti.

EDA je kľúčovým faktorom v rozvoji spôsobilostí, ktoré sú základom spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP).

Agentúru EDA so sídlom v Bruseli a približne 140 zamestnancami vedie Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie.

Náplň činnosti

EDA prostredníctvom európskej spolupráce podporuje svojich 27 členských štátov (všetky krajiny EÚ okrem Dánska) pri zlepšovaní ich obranných spôsobilostí.

Vystupuje ako hybná sila a sprostredkovateľ pre ministerstvá obrany, ktoré sú ochotné pracovať na spoločných projektoch obranných spôsobilostí.

Agentúra je centrom európskej spolupráce v oblasti obrany. Vďaka svojim odborným znalostiam a sieťam dokáže pokryť širokú škálu obranného spektra vrátane:

 • harmonizácie požiadaviek na poskytovanie operačných spôsobilostí,
 • výskumu a inovácie na vypracovanie technologických ukazovateľov,
 • odbornej prípravy a výcviku na údržbu a podporu operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

EDA prispieva aj k posilneniu európskeho obranného priemyslu a pôsobí ako sprostredkovateľ a prostredník medzi vojenskými zúčastnenými stranami členských štátov a politikami EÚ, ktoré majú vplyv na obranu.

V máji 2017 sa členské štáty dohodli na posilnení úlohy agentúry vrátane jej úlohy vystupovať ako centrálny subjekt v oblasti činností súvisiacich s obranou, ktoré financuje EÚ.

Štruktúra

Agentúra má 3 operačné riaditeľstvá:

Spôsob fungovania agentúry

Agentúra podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v oblasti obrany.

Pomáha svojim členským štátom v spoločne dohodnutých prioritných oblastiach prostredníctvom projektov spolupráce.

Môže byť právom hrdá na svoju flexibilitu, odborné znalosti a nákladovú efektívnosť:

 • Flexibilita: Ponúka osobitne prispôsobenú podporu projektom, do ktorých sú zapojené najmenej dve krajiny, s cieľom zosúladiť ich strategické priority, operačné požiadavky alebo záujem o konkrétny projekt.
 • Nákladová efektívnosť: Rozpočet Európskej obrannej agentúry pozostáva zo všeobecného rozpočtu, z rozpočtov na ad hoc projekty/programy a z rozpočtov vyplývajúcich z ďalších príjmov. Ďalšie informácie o tom, ako EDA rozdeľuje svoj rozpočet.

Kto má z EDA prínos?

Prínos z flexibilného prístupu agentúry majú členské štáty EÚ (EÚ-28 okrem Dánska), ktoré sa vďaka tomu môžu rozhodovať o zapojení v súlade so svojimi vnútroštátnymi potrebami v oblasti obrany.

EDA pomáha európskym ministerstvám obrany pri riešení nedostatkov v oblasti obrannej spôsobilosti a odbornej prípravy.

EDA okrem toho uzavrela dohody s niektorými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ (Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Ukrajina).

Kontaktné údaje

Evropská obranná agentura (EDA)

Kontaktné údaje

Adresa

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Back to top