Unia Europejska

Europejska Agencja Obrony

Europejska Agencja Obrony

Europejską Agencję Obrony powołano na podstawie wspólnego działania Rady z dnia 12 lipca 2004 PDF r. w celu

  1. poprawy zdolności obronnych UE, w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego;

  2. promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie uzbrojenia;

  3. wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i bazy technologicznej oraz stworzenie konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia;

  4. wspieranie badań w celu wzmocnienia przemysłowego i technologicznego potencjału w zakresie zdolności obronnych.

Obecnie do zadań agencji należy:

  1. wypracowanie spójnego i systematycznego podejścia przy definiowaniu i realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;

  2. wspieranie współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinie uzbrojenia;

  3. wspieranie rozwoju i ogólna restrukturyzacja europejskiego przemysłu obronnego;

  4. promowanie badań i technologii w dziedzinie obrony w UE z uwzględnieniem priorytetów politycznych UE;

  5. działanie – w ścisłej współpracy z Komisją – na rzecz rozwoju konkurencyjnego w skali światowej europejskiego rynku uzbrojenia.

Zaletą agencji jest jej zdolność do realizacji wszystkich tych zadań jednocześnie w celu ich wzajemnego powiązania i maksymalizacji synergii.

Dane kontaktowe: 

Europejska Agencja Obrony(EDA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Faks: 
+32 2 504 28 15