Unia Europejska

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Informacje ogólne

 • Rola: EDA wspiera realizację opartych na współpracy europejskich projektów w dziedzinie obronności i zapewnia forum dla europejskich ministerstw obrony.
 • Dyrektor: Jorge Domecq
 • Członkowie: 27 państw członkowskich UE (Dania nie jest członkiem)
 • Rok ustanowienia: 2004
 • Liczba pracowników: 140
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: EDA

Europejska Agencja Obrony (EDA) powstała w 2004 roku. Agencja pomaga 27 państwom członkowskim (wszystkie kraje UE oprócz Danii) w zwiększaniu potencjału zasobów wojskowych.

EDA wspiera współpracę, zapoczątkowuje nowe inicjatywy i wprowadza rozwiązania zwiększające zdolności obronne. Pomaga również państwom członkowskim, które się na to zdecydują, w rozwoju wspólnych zdolności obronnych.

EDA pełni kluczową rolę w ułatwianiu rozwoju zdolności, które stanowią podstawę unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

Agencja ma siedzibę w Brukseli, pracuje w niej około 140 osób. Na jej czele stoi Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Zadania

EDA wspiera 27 państw członkowskich – wszystkie kraje UE z wyjątkiem Danii – w poprawie ich zdolności obronnych w ramach współpracy na szczeblu europejskim.

Agencja pomaga ministerstwom obrony, które są tym zainteresowane, w podjęciu prac nad projektami wzmacniającymi wspólne zdolności obronne.

Agencja pełni rolę europejskiego ośrodka współpracy w dziedzinie obronności. Wiedza fachowa i sieci kontaktów umożliwiają jej prowadzenie działań w wielu różnych obszarach, takich jak:

 • harmonizacja wymogów dotyczących zapewnienia zdolności operacyjnych
 • badania naukowe i innowacje służące opracowaniu nowych technologii i ich przetestowaniu
 • szkolenia i ćwiczenia w zakresie obsługi technicznej w celu wspierania operacji prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

EDA działa także na rzecz wzmocnienia europejskiego sektora obrony i pełni rolę pośrednika w procesie kształtowania polityki unijnej, która wywiera wpływ na obronę, poprzez ułatwianie współpracy zainteresowanym stronom z sektora wojskowego państw członkowskich.

W maju 2017 r. państwa członkowskie zgodziły się zwiększyć zakres zadań agencji, przyznając jej między innymi centralne miejsce w kontekście finansowanych przez UE działań związanych z obronnością.

Struktura

W skład agencji wchodzą trzy dyrekcje operacyjne:

Sposób funkcjonowania

Agencja wspiera współpracę w dziedzinie obronności między krajami UE.

EDA pomaga swoim członkom we wspólnie uzgodnionych obszarach priorytetowych poprzez specjalne projekty współpracy.

Jej atuty to elastyczność, wiedza fachowa i efektywność pod względem kosztów:

 • Elastyczność: EDA oferuje odpowiednio dostosowane wsparcie na potrzeby projektów z udziałem co najmniej dwóch państw. Wsparcie odpowiada priorytetom strategicznym tych państw, ich wymogom operacyjnym lub zainteresowaniu konkretnym projektem.
 • Efektywność pod względem kosztów: budżet agencji składa się z budżetu ogólnego, budżetów powiązanych z projektami lub programami ad hoc i budżetów pochodzących z dodatkowych dochodów. Więcej informacji o tym, w jaki sposób EDA rozdysponowuje swój budżet

Jakie są korzyści z działalności agencji?

Elastyczne podejście agencji przynosi korzyści państwom członkowskim UE (z wyjątkiem Danii), gdyż umożliwia im podejmowanie decyzji o uczestnictwie zgodnie z ich krajowymi potrzebami w zakresie obronności.

Agencja pomaga europejskim ministerstwom obrony zaradzić niedoborom w zakresie zdolności obronnych i szkoleń.

EDA działa także w oparciu o umowy z niektórymi państwami spoza UE (Norwegią, Serbią, Szwajcarią i Ukrainą).

Dane kontaktowe: 

Europejska Agencja Obrony(EDA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Faks: 
+32 2 504 28 15