an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

Forbhreathnú

 • Ról: Tacaíonn GEC le tionscadail chomhoibritheacha chosanta Eorpacha agus is fóram atá ann d'aireachtaí cosanta na hEorpa.
 • Stiúrthóir: Jorge Domecq
 • Comhaltaí: 27 mBallstát de chuid an Aontais (ní comhalta é an Danmhairg)
 • Bliain a bunaithe: 2004
 • Líon na mball foirne: 140
 • Suíomh: An Bhruiséil (An Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: GEC

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) in 2004. Cabhraíonn sí leis na 27 mBallstát atá páirteach (gach Ballstát seachas an Danmhairg) a gcuid acmhainní míleata a fhorbairt.

Cuireann sí an comhar chun cinn, seolann sí tionscnaimh nua agus tugann sí réitigh isteach chun an cumas cosanta a fheabhsú. Cabhraíonn sí freisin leis na Ballstáit sin atá toilteanach cumas cosanta comhpháirteach a fhorbairt é sin a dhéanamh.

Tá ról tábhachtach ag an ngníomhaireacht chun forbairt a dhéanamh ar an gcumas ar a bhfuil Comhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC) an Aontais Eorpaigh bunaithe.

Tá ceanncheathrú na gníomhaireachta sa Bhruiséil agus tá thart ar 140 ball foirne aici. Is í Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, atá i gceannas uirthi.

Gníomhaíochtaí

Tacaíonn an ghníomhaireacht leis na 27 mBallstát atá páirteach ann – Ballstáit uile an Aontais seachas an Danmhairg – feabhas a chur ar a gcumas cosanta trí chomhar Eorpach.

Tá ról aici mar áisitheoir agus éascaitheoir do na haireachtaí cosanta atá sásta a bheith ag obair ar thionscadail chomhoibritheacha don chumas cosanta.

Is lárionad don chomhar cosanta Eorpach atá sa ghníomhaireacht. I ngeall ar an saineolas agus ar na líonraí atá aici, is féidir réimsí leathana cosanta a chlúdach. Orthu sin, tá:

 • ceanglais a chuíchóiriú chun cumas oibríochtúil a sholáthar
 • taighde agus nuálaíocht chun léiritheoirí teicneolaíochta a fhorbairt
 • oiliúint agus cleachtaí cothabhála chun tacú le hoibríochtaí faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta.

Oibríonn an ghníomhaireacht freisin chun tionscal cosanta an hEorpa a neartú agus feidhmíonn sí mar éascaitheoir agus pointe teagmhála idir páirtithe leasmhara míleata na mBallstát agus beartais an Aontais a mbíonn tionchar acu ar an gcosaint.

I mí na Bealtaine, chomhaontaigh na Ballstáit cur le misean na gníomhaireachta, go háirithe trí oibreoir lárnach a dhéanamh di do ghníomhaíochtaí i réimse na cosanta a mhaoiníonn an tAontas Eorpach.

Struchtúr

Tá trí stiúrthóireacht oibríochtúla ag an ngníomhaireacht:

An obair a dhéantar

Tacaíonn an ghníomhaireacht leis an gcomhar cosanta idir na Ballstáit.

Cabhraíonn sí lena comhaltaí i réimsí tosaíochta a aontaítear go comhpháirteach, trí thionscadail atá dírithe ar an gcomhoibriú.

Ábhar bróid don ghníomhaireacht a solúbthacht, a saineolas agus a cost-éifeachtúlacht:

 • Solúbthacht: Cuireann sí tacaíocht shaincheaptha ar fáil, le haghaidh tionscadail a mbíonn dhá thír ar a laghad bainteach leo, chun na tosaíochtaí straitéiseacha, riachtanais oibríochtúla, nó leas i dtionscadal ar leith, a thabhairt le chéile.
 • Cost-éifeachtúlacht: I mbuiséad GEC, tá buiséad ginearálta, buiséid a bhaineann le tionscadail nó cláir ad hoc agus buiséid a thagann as ioncam breise. Tuilleadh eolais faoin gcaoi a leithdháiltear buiséad GEC.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Baineann Ballstáit an Aontais (AE-28, seachas an Danmhairg) leas as cur chuige solúbtha na gníomhaireachta a chuireann ar a gcumas a leibhéal rannpháirteachais a chinneadh bunaithe ar na riachtanais náisiúnta chosanta atá acu.

Cabhraíonn an ghníomhaireacht le haireachtaí cosanta Eorpacha dul i ngleic le heaspaí sa chumas cosanta agus ó thaobh na hoiliúna de.

Tá comhaontuithe déanta ag GEC le roinnt tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach freisin (an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis agus an Úcráin).

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón: 
+32 2 504 28 00
Facs: 
+32 2 504 28 15
Back to top