an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

Forbhreathnú

 • Ról: Tacaíonn GEC le tionscadail chomhoibritheacha chosanta Eorpacha agus is fóram atá ann d'aireachtaí cosanta na hEorpa.
 • Stiúrthóir: Jorge Domecq
 • Comhaltaí: 27 mBallstát de chuid an Aontais (ní comhalta é an Danmhairg)
 • Bliain a bunaithe: 2004
 • Líon na mball foirne: 140
 • Suíomh: An Bhruiséil (An Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: GEC

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) in 2004. Cabhraíonn sí leis na 27 mBallstát atá páirteach (gach Ballstát seachas an Danmhairg) a gcuid acmhainní míleata a fhorbairt.

Cuireann sí an comhar chun cinn, seolann sí tionscnaimh nua agus tugann sí réitigh isteach chun an cumas cosanta a fheabhsú. Cabhraíonn sí freisin leis na Ballstáit sin atá toilteanach cumas cosanta comhpháirteach a fhorbairt é sin a dhéanamh.

Tá ról tábhachtach ag an ngníomhaireacht chun forbairt a dhéanamh ar an gcumas ar a bhfuil Comhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC) an Aontais Eorpaigh bunaithe.

Tá ceanncheathrú na gníomhaireachta sa Bhruiséil agus tá thart ar 140 ball foirne aici. Is í Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, atá i gceannas uirthi.

Gníomhaíochtaí

Tacaíonn an ghníomhaireacht leis na 27 mBallstát atá páirteach ann – Ballstáit uile an Aontais seachas an Danmhairg – feabhas a chur ar a gcumas cosanta trí chomhar Eorpach.

Tá ról aici mar áisitheoir agus éascaitheoir do na haireachtaí cosanta atá sásta a bheith ag obair ar thionscadail chomhoibritheacha don chumas cosanta.

Is lárionad don chomhar cosanta Eorpach atá sa ghníomhaireacht. I ngeall ar an saineolas agus ar na líonraí atá aici, is féidir réimsí leathana cosanta a chlúdach. Orthu sin, tá:

 • ceanglais a chuíchóiriú chun cumas oibríochtúil a sholáthar
 • taighde agus nuálaíocht chun léiritheoirí teicneolaíochta a fhorbairt
 • oiliúint agus cleachtaí cothabhála chun tacú le hoibríochtaí faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta.

Oibríonn an ghníomhaireacht freisin chun tionscal cosanta an hEorpa a neartú agus feidhmíonn sí mar éascaitheoir agus pointe teagmhála idir páirtithe leasmhara míleata na mBallstát agus beartais an Aontais a mbíonn tionchar acu ar an gcosaint.

I mí na Bealtaine, chomhaontaigh na Ballstáit cur le misean na gníomhaireachta, go háirithe trí oibreoir lárnach a dhéanamh di do ghníomhaíochtaí i réimse na cosanta a mhaoiníonn an tAontas Eorpach.

Struchtúr

Tá trí stiúrthóireacht oibríochtúla ag an ngníomhaireacht:

An obair a dhéantar

Tacaíonn an ghníomhaireacht leis an gcomhar cosanta idir na Ballstáit.

Cabhraíonn sí lena comhaltaí i réimsí tosaíochta a aontaítear go comhpháirteach, trí thionscadail atá dírithe ar an gcomhoibriú.

Ábhar bróid don ghníomhaireacht a solúbthacht, a saineolas agus a cost-éifeachtúlacht:

 • Solúbthacht: Cuireann sí tacaíocht shaincheaptha ar fáil, le haghaidh tionscadail a mbíonn dhá thír ar a laghad bainteach leo, chun na tosaíochtaí straitéiseacha, riachtanais oibríochtúla, nó leas i dtionscadal ar leith, a thabhairt le chéile.
 • Cost-éifeachtúlacht: I mbuiséad GEC, tá buiséad ginearálta, buiséid a bhaineann le tionscadail nó cláir ad hoc agus buiséid a thagann as ioncam breise. Tuilleadh eolais faoin gcaoi a leithdháiltear buiséad GEC.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Baineann Ballstáit an Aontais (AE-28, seachas an Danmhairg) leas as cur chuige solúbtha na gníomhaireachta a chuireann ar a gcumas a leibhéal rannpháirteachais a chinneadh bunaithe ar na riachtanais náisiúnta chosanta atá acu.

Cabhraíonn an ghníomhaireacht le haireachtaí cosanta Eorpacha dul i ngleic le heaspaí sa chumas cosanta agus ó thaobh na hoiliúna de.

Tá comhaontuithe déanta ag GEC le roinnt tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach freisin (an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis agus an Úcráin).

Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 504 28 00
Facs
+32 2 504 28 15
Back to top