Euroopa Liit

Euroopa Kaitseagentuur

Euroopa Kaitseagentuur

Euroopa Kaitseagentuur on asutatud Euroopa Liidu Nõukogu 12. juuli 2004. aasta ühismeetme PDF kohaselt. Agentuuri ülesanne on

  1. ELi kaitsevõime suurendamine eriti kriisijuhtimise valdkonnas,

  2. ELi relvastuskoostöö edendamine,

  3. ELi kaitse tööstusliku ja tehnoloogilise baasi tugevdamine ja konkurentsivõimelise Euroopa kaitsevarustuse turu loomine,

  4. teadusuuringute edendamine, et tugevdada Euroopa kaitsevaldkonna tööstus- ja tehnoloogilist potentsiaali.

Lisaks peab agentuur:

  1. töötama välja arusaadava ja süsteemse viisi Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vajaduste määratlemiseks ja rahuldamiseks,

  2. edendama liikmesriikidevahelist koostööd kaitsevarustuse alal,

  3. aitama kaasa Euroopa kaitsetööstuse arendamisele ja selle struktuuri ümberkorraldamisele,

  4. edendama ELi kaitsealaseid teadus- ja tehnoloogiauuringuid lähtudes Euroopa poliitilistest prioriteetidest,

  5. tegema tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, et arendada Euroopa kaitsevarustuse turu rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Agentuuri eelis peitub võimaluses nende küsimustega kompleksselt ja kasutada sellega kaasnevat sünergiat.

Kontaktandmed: 

Euroopa Kaitseagentuur(EDA)

Kontaktandmed

Aadress: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Faks: 
+32 2 504 28 15