Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EΟA)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EΟA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Ο ΕΟΑ στηρίζει ευρωπαϊκά αμυντικά έργα συνεργασίας και παρέχει ένα φόρουμ για τα ευρωπαϊκά υπουργεία Άμυνας.
 • Διευθυντής: Jorge Domecq
 • Μέλη: 27 κράτη μέλη της ΕΕ (η Δανία δεν είναι μέλος)
 • Έτος ίδρυσης: 2004
 • Αριθμός υπαλλήλων: 140
 • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: EOA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) ιδρύθηκε το 2004. Βοηθά τα 27 κράτη μέλη του (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Δανία) στην ανάπτυξη των στρατιωτικών τους πόρων.

Προωθεί τη συνεργασία, ξεκινά νέες πρωτοβουλίες και προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων. Επίσης, βοηθά τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινές αμυντικές ικανότητες.

Ο ΕΟΑ διευκολύνει σημαντικά την ανάπτυξη ικανοτήτων που αποτελούν τη βάση της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ.

Επικεφαλής του οργανισμού, ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλλες και απασχολεί 140 άτομα, είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι ακριβώς κάνει

Ο ΕΟΑ βοηθά τα 27 κράτη μέλη του -όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Δανία- στη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων τους μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Λειτουργεί ως φορέας διευκόλυνσης και διαμεσολαβητής για τα υπουργεία άμυνας που είναι πρόθυμα να συνεργαστούν σε κοινά σχέδια αμυντικών ικανοτήτων.

Ο οργανισμός αποτελεί κόμβο ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Η εμπειρογνωσία και τα δίκτυα που διαθέτει του δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στον τομέα της άμυνας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

 • εναρμόνιση των απαιτήσεων για την ανάπτυξη επιχειρησιακών ικανοτήτων
 • έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη τεχνολογικών μοντέλων
 • κατάρτιση και ασκήσεις στον τομέα της συντήρησης με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας.

Ο ΕΟΑ εργάζεται επίσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και ενεργεί ως διαμεσολαβητής και φορέας μεταξύ των στρατιωτικών φορέων των κρατών μελών και των πολιτικών της ΕΕ οι οποίες επηρεάζουν τον τομέα της άμυνας.

Τον Μάιο του 2017 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διευρύνουν την αποστολή του οργανισμού, καθιστώντας τον, μεταξύ άλλων, κεντρικό φορέα για τις σχετικές με την άμυνα δραστηριότητες που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

Δομή

Ο οργανισμός περιλαμβάνει 3 επιχειρησιακές διευθύνσεις:

Πώς λειτουργεί

Ο οργανισμός στηρίζει την αμυντική συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Βοηθά, μέσω ειδικών σχεδίων συνεργασίας, τα μέλη του σε από κοινού συμφωνηθέντες τομείς προτεραιότητας.

Διακρίνεται για την ευελιξία, την εμπειρογνωσία και την οικονομική του αποδοτικότητα:

 • Ευελιξία: προσφέρει εξατομικευμένη στήριξη σε σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο χώρες, βοηθώντας τες να εναρμονίσουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες, τις λειτουργικές τους απαιτήσεις, ή το ενδιαφέρον τους για ένα συγκεκριμένο έργο.
 • Οικονομική αποδοτικότητα: Ο προϋπολογισμός του ΕΟΑ αποτελείται από έναν γενικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμούς που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα ή προγράμματα και προϋπολογισμούς που προκύπτουν από πρόσθετα έσοδα. Περισσότερα για τον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού του ΕΟΑ.

Ποιοι ωφελούνται

Τα κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ-28, εκτός της Δανίας) ωφελούνται από την ευέλικτη προσέγγιση του οργανισμού που τους παρέχει τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τις εθνικές τους αμυντικές ανάγκες.

Βοηθά τα ευρωπαϊκά υπουργεία Άμυνας στην αντιμετώπιση ελλείψεων στον τομέα των αμυντικών ικανοτήτων και της κατάρτισης.

Ο ΕΟΑ έχει επίσης συνάψει συμφωνίες με ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ (Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Ουκρανία).

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EAD)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ: 
+32 2 504 28 00
Φαξ: 
+32 2 504 28 15
Back to top