Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δημιουργήθηκε βάσει κοινής δράσης του Συμβουλίου των υπουργών της 12ης Ιουλίου 2004 PDF με σκοπό:

  1. την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων.

  2. την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών.

  3. την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας και τη δημιουργία ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού.

  4. την προαγωγή της έρευνας με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού και τεχνολογικού δυναμικού στον τομέα της άμυνας.

Ως εκ τούτου, τα τρέχοντα καθήκοντα του οργανισμού περιλαμβάνουν:

  1. την ανάπτυξη ολοκληρωμένης και συστηματικής προσέγγισης για τον ορισμό και την κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

  2. την προώθηση της συνεργασίας όσον αφορά τον αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

  3. την ενίσχυση της ανάπτυξης και γενικής αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

  4. τηνπροώθησητηςευρωπαϊκήςέρευναςκαιτεχνολογίαςστοντομέατηςάμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

  5. τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού.

Το «συγκριτικό πλεονέκτημα» του οργανισμού συνίσταται στην ικανότητά του να επιλαμβάνεται όλων των εν λόγω θεμάτων, και χάρη στο συσχετισμό τους να επιτυγχάνει τις μεταξύ τους συνέργιες.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας(EAD)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ: 
+32 2 504 28 00
Φαξ: 
+32 2 504 28 15