Európska únia

Európska chemická agentúra (ECHA)

Európska chemická agentúra (ECHA)

Prehľad

 • Úloha: agentúra ECHA podporuje bezpečné používanie chemických látok
 • Riaditeľ: Bjorn Hansen
 • Rok zriadenia: 2007
 • Počet zamestnancov: približne 600
 • Sídlo: Helsinki, Fínsko
 • Webové sídlo: ECHA

Európska chemická agentúra (ECHA) podporuje bezpečné používanie chemických látok. EÚ zavádza novátorské právne predpisy o chemických látkach, ktoré chránia ľudské zdravie a životné prostredie a podporujú inováciu a konkurencieschopnosť v Európe.

Úlohy

Štruktúra

Za riadenie agentúry ECHA zodpovedá výkonný riaditeľ, ktorý sa zodpovedá riadiacej rade. Jej členmi sú zástupcovia:

 • všetkých krajín EÚ,
 • Európskej komisie,
 • Európskeho parlamentu,
 • zainteresovaných subjektov.

Členmi riadiacej rady sú takisto pozorovatelia z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Viac o organizačnej štruktúre agentúry ECHA.

Fungovanie

Európska chemická agentúra reguluje chemické látky a biocídy na trhu EÚ. Spracúva správy priemyslu o chemických látkach a skúma ich s cieľom zistiť, či sú v súlade s právnymi predpismi. Spolu s vládami členských štátov EÚ sa agentúra ECHA zameriava na najnebezpečnejšie látky v prípadoch, pri ktorých môže byť potrebné ďalšie riadenie rizík v záujme ochrany ľudí a životného prostredia. V špecifických oblastiach prijíma vlastné rozhodnutia; v iných prípadoch poskytuje stanoviská a poradenstvo Európskej komisii, ak je to potrebné na prijatie rozhodnutí.

Agentúra ECHA spolupracuje s takmer 100-kou akreditovaných organizácií zainteresovaných subjektov z celej EÚ.

Poskytuje osobitnú podporu malým a stredným podnikom.

Kto má z činnosti osoh

 • Životné prostredie a verejnosť sú menej vystavené nebezpečným chemickým látkam. Výhodou je aj to, že sa na trh dostávajú bezpečnejšie výrobky. Spotrebitelia sa môžu informovať o nebezpečných chemikáliách vo výrobkoch, ktoré kupujú.
 • Pracovníci a ďalšie osoby, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami získavajú lepšie informácie o nebezpečných chemických látkach a o ich bezpečnom používaní.
 • Priemysel dostáva poradenstvo o tom, ako dodržiavať právne predpisy. Inovatívne podniky môžu ťažiť z potreby nahrádzať najnebezpečnejšie látky.
 • Rozvojové krajiny dostávajú informácie o tom, ako bezpečne narábať s nebezpečnými chemickými látkami.
Kontaktné údaje

Európska agentúra pre chemické látky(ECHA)

Kontaktné údaje

Adresa

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top