an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)

Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)

Forbhreathnú

 • Ról: Cuireann (ECHA) úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn
 • Stiúrthóir: Bjorn Hansen
 • Bunaithe in: 2007
 • Líon foirne: thart ar 600
 • Suíomh: Heilsincí, an Fhionlainn
 • Suíomh gréasáin: ECHA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn. Is í a chuireann reachtaíocht cheannródaíoch an Aontais maidir le ceimiceáin chun feidhme, rud a théann chun tairbhe shláinte an duine, an chomhshaoil, na nuálaíochta agus an iomaíochais san Eoraip.

A ndéanann sé

 • Cuidíonn sí le comhlachtaí reachtaíocht ar leith de chuid an Aontais maidir le ceimiceáin agus táirgí bithicíde a chomhlíonadh:
 • Oibriú i gcomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus geallsealbhóirí chun úsáid shábháilte ceimiceán a chur chun cinn
 • Faisnéis faoi cheimiceáin agus a n-úsáid shábháilte a chur ar fáil trí bhunachar sonraí uathúil atá saor in aisce
 • Oibriú i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le rialtais de chuid an Aontais chun substaintí ar cúis imní iad a aithint agus chun cinntí a dhéanamh maidir le bainistiú riosca ar leibhéal an Aontais
 • Nuálaíocht i dtionscal na gceimiceán a spreagadh trí shubstaintí ar cúis imní iad a athsholáthar.

Struchtúr

Déanann Stiúrthóir Feidhmiúcháin ECHA an obair laethúil a bhainistiú agus tá sé cuntasach do Bhord Bainistíochta ar a bhfuil ionadaithe ag:

 • Tíortha uile an Aontais
 • an Coimisiún Eorpach
 • Parlaimint na hEorpa
 • geallsealbhóirí.

Tá breathnóirí ar an mBord ón Iorua, ón Íoslainn agus ó Lichtinstéin chomh maith.

Tuilleadh eolais faoi struchtúr eagraíochta ECHA .

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Rialálann an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ceimiceáin agus tairgí bithicíde i margadh an Aontais. Déanann sí próiseáil ar chomhaid maidir le ceimiceáin ó lucht tionsclaíochta agus déanann sí iniúchadh orthu féachaint an bhfuil siad i gcomhréir leis an reachtaíocht. Díríonn ECHA, i gcomhar le rialtais náisiúnta an Aontais, ar na substaintí is guaisí má bhíonn bainistiú riosca breise de dhíth chun daoine agus an comhshaol a chosaint. I réimsí áirithe déanann sí a cinntí féin; i réimsí eile tugann sí tuairimí agus tugann sí comhairle le cuidiú leis an gCoimisiún Eorpach cinntí a dhéanamh.

Oibríonn ECHA le beagnach 100 eagraíocht geallsealbhóirí creidiúnaithe ar fud an Aontais.

Cuireann sí tacaíocht athiomnaithe ar fáil do chomhlachtaí beaga agus meánmhéide.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Ní bheidhbaill den phobal agus an comhshaol chomh mór sin i mbaol a nochta do cheimiceáin ghuaiseacha & bainfidh siad taitneamh as táirgí atá níos sábháilte. Is féidir le tomhaltóirí ceisteanna a chur faoi cheimiceáin ghuaiseacha atá sna táirgí a cheannaíonn siad.
 • Baineannoibrithe agus úsáideoirí eile ceimiceán tairbhe as faisnéis níos fearr faoi na guaiseanna a bhaineann leis na ceimiceáin a láimhseálann siad agus faoi iad a úsáid go sábháilte.
 • Cuidítear lelucht tionsclaíochta an reachtaíocht a chomhlíonadh. Féadann comhlachtaí nuálacha tairbhe a bhaint as an ngá atá ann deireadh a chur leis na substaintí is guaisí.
 • Faigheanntíortha atá i mbéal forbartha eolas ar na bealaí is sábhailte chun déileáil le ceimiceáin ghuaiseacha.
Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán(ECHA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Teileafón
+358 9 6861 80
Facs
+358 9 6861 8210
Back to top