Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) είναι η ασφαλής χρήση χημικών προϊόντων
 • Διευθυντής: Bjorn Hansen
 • Έτος ίδρυσης: 2007
 • Προσωπικό: περίπου 600 άτομα
 • Έδρα: Ελσίνκι, Φινλανδία
 • Ιστότοπος: ECHA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) εργάζεται για την ασφαλή χρήση χημικών προϊόντων. Εφαρμόζει την πρωτοποριακή νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, προς όφελος της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Τι κάνει

 • Βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με την ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα ή τα βιοκτόνα:
 • Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης χημικών προϊόντων
 • Παρέχει πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα και την ασφαλή χρήση τους μέσω μιας μοναδικής και δωρεάν βάσης δεδομένων
 • Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον εντοπισμό ουσιών που προκαλούν ανησυχία, και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ
 • Ενθαρρύνει την καινοτομία στη χημική βιομηχανία με την αντικατάσταση των ουσιών που εμπνέουν ανησυχία.

Δομή

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ECHA διαχειρίζεται το καθημερινό έργο του οργανισμού και λογοδοτεί σε διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από εκπροσώπους:

 • όλων των χωρών της ΕΕ
 • της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • ενδιαφερόμενων φορέων.

Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης παρατηρητές από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Περισσότερα για την οργανωτική δομή του ECHA.

Πώς λειτουργεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ρυθμίζει τη χρήση χημικών προϊόντων και βιοκτόνων στην αγορά της ΕΕ. Εξετάζει βιομηχανικά σχέδια σχετικά με χημικά προϊόντα για να εξακριβώσει κατά πόσο συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Από κοινού με τις εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ, ο ECHA εστιάζει τη δράση του στις πλέον επικίνδυνες ουσίες, σε περιπτώσεις που ενδεχομένως χρήζουν περαιτέρω μέτρων διαχείρισης του κινδύνου για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Σε συγκεκριμένους τομείς, ο ECHA λαμβάνει ο ίδιος αποφάσεις, ενώ σε άλλους παρέχει γνωμοδοτήσεις και συμβουλές για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει αποφάσεις.

Ο ECHA συνεργάζεται με σχεδόν 100 διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους οργανισμούς σε όλη την ΕΕ.

Παρέχει ειδική στήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι πολίτες και το περιβάλλον, που εκτίθενται λιγότερο σε επικίνδυνα χημικά προϊόντα και ωφελούνται από ασφαλέστερα προϊόντα. Οι καταναλωτές μπορούν να ρωτούν για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα που αγοράζουν.
 • Οι εργαζόμενοι και άλλοι χρήστες χημικών προϊόντων, που ωφελούνται από την καλύτερη πληροφόρηση για τους κινδύνους των χημικών προϊόντων με τα οποία έρχονται σε επαφή και για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης τους.
 • Η βιομηχανία που στηρίζεται για τη συμμόρφωσή της με τη σχετική νομοθεσία. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν να αντλούν όφελος από τη σταδιακή κατάργηση των πλέον επικίνδυνων ουσιών.
 • Οι αναπτυσσόμενες χώρες, που ενημερώνονται για το πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων(ECHA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Mailing address

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Finland

Visiting address

Telakkakatu 6

00150 Helsinki

Finland

Τηλ
+358 9 6861 80
Φαξ
+358 9 6861 8210
Back to top