Европейски съюз

Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

Преглед

 • Роля: ECHA работи за безопасна употреба на химичните вещества
 • Директор: Bjorn Hansen
 • Създадена: 2007 г.
 • Брой служители: около 600
 • Местоположение: Хелзинки, Финландия
 • Уебсайт: ECHA

Европейската агенция по химикали (ECHA) работи за безопасна употреба на химичните вещества. Тя прилага революционното законодателство на ЕС в областта на химичните вещества, което е от полза за човешкото здраве, околната среда и иновациите и конкурентоспособността в Европа.

С какво се занимава

 • Помага на компаниите да спазват законодателството на ЕС в областта на химичните вещества или биоцидите:
 • Сътрудничи си с международни организации и заинтересовани лица за насърчаване на безопасната употреба на химикали
 • Предоставя информация за химикалите и безопасната им употреба чрез уникална безплатна база данни
 • Работи с Европейската комисия и правителствата на страните от ЕС за определяне на веществата, които пораждат загриженост, и взема решения за управление на риска на равнище ЕС
 • Насърчава иновациите в химическата промишленост чрез замяна на веществата, които предизвикват загриженост.

Структура

Изпълнителният директор на ECHA ръководи ежедневната работа и се отчита пред Управителния съвет, съставен от представители на:

 • всички държави от ЕС
 • Европейската комисия
 • Европейския парламент
 • заинтересованите лица.

В Управителния съвет участват и наблюдатели от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Прочетете повече за организационната структура на ECHA.

Как функционира

Европейската агенция по химикалите регулира химикалите и биоцидите на пазара на ЕС. Тя обработва досиета за химически вещества от промишлеността и проверява дали е спазено законодателството. Заедно с правителствата на страните от ЕС, ECHA се съсредоточава върху най-опасните вещества в случаите, в които може да се наложи допълнително управление на риска с цел защита на хората и околната среда. В някои специфични области агенцията взема свои собствени решения, а в други дава становища и съвети, които помагат на Европейската комисия да вземе решения.

ECHA работи с близо 100 акредитирани организации на заинтересовани лица в целия Съюз.

Тя предоставя също специална подкрепа на малки и средни предприятия.

Кой има полза от това

 • Обществеността е по-слабо изложена на опасни химически вещества и има достъп до по-безопасни продукти. Това е от полза и за околната среда. Потребителите могат да задават въпроси за опасните вещества в продуктите, които купуват.
 • Работниците и другите потребители на химикали разполагат с по-добра информация за рисковете и начините за безопасно използване на веществата, с които работят.
 • Промишлеността получава помощ при спазването на законодателството. Новаторските предприятия могат да се възползват от постепенното премахване на най-опасните вещества.
 • Развиващите се страни получават информация за безопасно боравене с опасни химикали.
Координати за връзка

Европейска агенция по химикалите(ECHA)

Координати за връзка

Адрес

Mailing address

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Finland

Visiting address

Telakkakatu 6

00150 Helsinki

Finland

Тел
+358 9 6861 80
Факс
+358 9 6861 8210
Back to top