Európska únia

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Prehľad

 • Úloha: vytvoriť jednotný regulačný rámec a rámec dohľadu pre celý bankový sektor EÚ
 • Predseda: Andrea Enria
 • Výkonný riaditeľ: Adam Farkas
 • Rok vzniku: 2011
 • Zamestnanci: 154
 • Sídlo: Londýn (Spojené kráľovstvo). V dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) presťahuje najneskôr 30. marca 2019 do Paríža (Francúzsko).
 • Webové sídlo: EBA

EBA je agentúra EÚ, ktorej úlohou je uplatňovať štandardný súbor pravidiel na reguláciu a dohľad nad bankovým sektorom vo všetkých krajinách EÚ. Cieľom agentúry je vytvoriť účinný, transparentný a stabilný jednotný trh bankových produktov EÚ.

Úlohy

 • Prispieva k vytvoreniu jednotného, štandardného súboru pravidiel pre bankový sektor EÚ – jednotného súboru pravidiel.
 • Umožňuje centralizované zverejňovanie údajov týkajúcich sa dohľadu bánk v EÚ (s cieľom zvýšiť transparentnosť, trhovú disciplínu a finančnú stabilitu v celej EÚ).
 • Podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti dohľadu nad bankovými skupinami, ktoré pôsobia vo viac ako jednej krajine a urovnáva spory, ktoré zahŕňajú viac ako jednu krajinu.
 • Podporuje transparentný a spravodlivý trh EÚ pre spotrebiteľov využívajúcich finančné produkty a služby a zabezpečuje im spravodlivé zaobchádzanie a ochranu v celej EÚ.

Štruktúra

Predseda EBA vedie diskusie na zasadnutiach Rady orgánov dohľadu EBA, ktorú tvoria orgány dohľadu zo všetkých krajín EÚ.

Na operačnú prácu EBA dohliada jeho výkonný riaditeľ.

Riadiaca štruktúra EBA:

 • Rada orgánov dohľadu – prijíma všetky politické rozhodnutia EBA
 • Riadiaca rada – zabezpečuje vykonávanie právomoci a pracovného programu EBA
 • Výbor EBA pre riešenie krízových situácií – rozhoduje o riešení bankových záležitostí

Fungovanie

Všetky výstupy EBA sa analyzujú v technických pracovných skupinách a stálych výboroch, kde môžu vyjadriť svoj názor všetky vnútroštátne orgány dohľadu. V prípade potreby EBA spolupracuje aj s inými vnútroštátnymi, európskymi alebo medzinárodnými subjektmi.

Konečný výsledok prijíma Rada orgánov dohľadu.

EBA úzko spolupracuje aj s orgánmi dohľadu EÚ v otázkach medzisektorového významu, a to v rámci spoločného výboru orgánov dohľadu EÚ.

Ročný pracovný program EBA

Kto má z činnosti osoh

 • Inštitúcie EÚ
 • Podniky a spotrebitelia v bankovom sektore
 • Hospodárstvo EÚ v širšom zmysle
Kontaktné údaje: 

Európsky orgán pre bankovníctvo(EBA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel: 
+44 (0)207 382 1776
Fax: 
+44 (0)207 382 1771
Back to top