Unia Europejska

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

Informacje ogólne

 • Funkcja: stworzenie jednolitych ram regulacyjnych i nadzorczych dla sektora bankowego w całej UE
 • Przewodniczący: Andrea Enria
 • Dyrektor naczelny: Adam Farkas
 • Rok powstania: 2011
 • Liczba pracowników: 154
 • Siedziba: Paryż (Francja)
 • Strona internetowa: EUNB

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest unijną agencją, której zadaniem jest wdrażanie standardowego zestawu przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE. Celem agencji jest stworzenie skutecznego, przejrzystego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych w UE.

Zakres działalności

 • Uczestniczy w tworzeniu wspólnego, standardowego zbioru przepisów odnoszących się do unijnego sektora bankowego, czyli jednolitego zbioru przepisów europejskich.
 • Ujawnia w sposób scentralizowany dane nadzorcze dotyczące banków w UE (w celu zwiększenia przejrzystości, dyscypliny rynkowej i stabilności finansowej w całej UE).
 • Wspiera współpracę organów krajowych w zakresie nadzoru nad grupami banków prowadzącymi działalność w więcej niż jednym kraju i prowadzi mediację w sprawach, które dotyczą więcej niż jednego kraju.
 • Wspiera tworzenie przejrzystego, nieskomplikowanego i uczciwego rynku z myślą o konsumentach korzystających z produktów i usług finansowych i gwarantuje uczciwe traktowanie i ochronę wszystkim konsumentom w całej UE.

Struktura

Przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego przewodniczy dyskusjom na posiedzeniach Rady Organów Nadzoru EUNB, w skład której wchodzą organy nadzoru z każdego państwa UE.

Działalność operacyjną agencji nadzoruje dyrektor naczelny.

Struktura zarządu EUNB:

 • Rada organów nadzoru – podejmuje wszelkie decyzje dotyczące polityki EUNB
 • Zarząd – dopilnowuje, by agencja realizowała swoje kompetencje i swój program prac
 • Komitet ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – podejmuje decyzje w sprawach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Metody działania

Wszystkie wyniki działalności EUNB są omawiane na forum technicznych grup roboczych i stałych komitetów, w ramach których wszystkie kraje mogą wyrazić swoją opinię. W razie potrzeby EUNB współpracuje także z innymi organami krajowymi, unijnymi lub międzynarodowymi.

Ostateczne wyniki są przyjmowane przez Radę Organów Nadzoru.

EUNB ściśle współpracuje także z Europejskimi Urzędami Nadzoru w sprawach odnoszących się do różnych sektorów na forum Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru.

Roczny program prac EUNB

Korzyści

 • Instytucjom UE
 • Przedsiębiorstwom i konsumentom w sektorze bankowym
 • Szeroko pojmowanej gospodarce UE.
Dane kontaktowe

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego(EUNB)

Dane kontaktowe

Adres

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tel
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top