Euroopa Liit

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Ülevaade

 • Ülesanded: luua ühtne regulatiivne ja järelevalveraamistik kogu ELi pangandussektori jaoks
 • Eesistuja: Andrea Enria
 • Tegevdirektor: Adam Farkas
 • Asutatud: 2011
 • Töötajaid: 154
 • Asukoht: Pariis (Prantsusmaa)
 • Veebisait: EBA

EBA on ELi amet, mille ülesandeks on rakendada standardset eeskirjade kogumit, et reguleerida pangandust ja teostada selle üle järelevalvet kõigis ELi riikides. Ameti eesmärk on luua tõhus, läbipaistev ja stabiilne ühtne turg ELi pangandustoodete jaoks.

Tegevusvaldkonnad

 • Amet annab oma panuse ELi pangandust reguleerivate ühtsete eeskirjade kogumi (ühtsed eeskirjad) loomisesse.
 • EBA võimaldab ELi pankade järelevalveandmete tsentraliseeritud avalikustamist (et suurendada läbipaistvust, turudistsipliini ja finantsstabiilsust kõikjal ELis).
 • Amet edendab koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel seoses järelevalve teostamisega selliste pangarühmade üle, mis tegutsevad rohkem kui ühes riigis, ning vahendab ka rohkem kui ühe riigiga seotud vaidlusi.
 • EBA edendab läbipaistvat, lihtsat ja õiglast ELi turgu finantstoodete ja -teenuste tarbijate jaoks ning tagab, et kõiki tarbijaid kaitstakse ning koheldakse õiglaselt kõikjal ELis.

Struktuur

Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja juhib EBA järelevalvenõukogu koosolekuid. EBA järelevalvenõukogu koosneb kõigi ELi liikmesriikide järelevalveasutuste esindajatest.

Ameti igapäevase tegevuse üle teostab järelevalvet tegevdirektor.

EBA juhtimisstruktuur:

 • Järelevalvenõukogu – võtab vastu kõik EBA poliitilised otsused
 • Juhatuse ülesandeks on tagada, et EBA täidab oma ülesandeid ja tööprogrammi
 • Kriisilahenduskomitee võtab vastu otsuseid pankade kriisilahenduste kohta

Töömeetodid

Kõiki EBA tulemusi arutatakse tehnilistes töörühmades ja alalistes komiteedes, mille töös saavad osaleda ka liikmesriikide asutused. Vajadusel teeb EBA koostööd ka muude liikmesriikide, ELi või rahvusvaheliste asutustega.

Lõplikud dokumendid võtab vastu järelevalvenõukogu.

EBA teeb valdkondadevahelistes küsimustes tihedat koostööd ka ELi järelevalveasutustega – Euroopa hrjärelevalveasutuste ühiskomitee raames.

EBA iga-aastane tööprogramm

Kasusaajad

 • ELi institutsioonid
 • Ettevõtjad ja tarbijad pangandussektoris
 • ELi majandus laiemalt.
Kontaktandmed

Euroopa Pangandusjärelevalve(EBA)

Kontaktandmed

Aadress

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tel
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top