Европейски съюз

Европейски банков орган (ЕБО)

Европейски банков орган (ЕБО)

Преглед

 • Роля: изграждане на единна регулаторна и надзорна уредба за целия банков сектор в ЕС
 • Председател: Андреа Енриа
 • Изпълнителен директор: Адам Фаркаш
 • Създаден: 2011 година
 • Брой на служителите: 154 души
 • Местоположение: Париж (Франция)
 • Уебсайт: ЕБО

ЕБО е агенция на ЕС, чиято задача е да прилага стандартен набор от правила за регулиране и надзор на банковия сектор във всички страни от ЕС. Целта на ЕБО е създаване на ефективен, прозрачен и стабилен единен пазар на банкови продукти в ЕС.

С какво се занимава

 • Допринася за създаването на единен, стандартен набор от правила за банкиране в ЕС – т. нар. единен наръчник.
 • Осигурява централизирано оповестяване на данни за надзора на банките в ЕС (за да се повиши прозрачността, пазарната дисциплина и финансовата стабилност в ЕС).
 • Насърчава сътрудничеството между националните органи при надзора на банкови групи, които работят в повече от една държава, и служи като медиатор при спорове с участието на повече от една държава.
 • Подкрепя развитието на прозрачен, опростен и справедлив пазар на ЕС за потребителите на финансови продукти и услуги и гарантира, че всички потребители са третирани справедливо и са защитени в целия ЕС.

Структура

Председателят на ЕБО ръководи обсъжданията по време на заседанията на Съвета на надзорниците на ЕБО, съставен от представители на надзорните органи от всяка страна от ЕС.

За оперативната дейност на ЕБО отговаря изпълнителен директор.

Структура на управлението на ЕБО :

 • Съвет на надзорниците — взема всички решения във връзка с политиката на ЕБО;
 • Управителен съвет — гарантира, че ЕБО изпълнява своята мисия и работната си програма;
 • Комитет за преструктуриране — взема решения по въпроси, свързани с преструктуриране на банки.

Как функционира

Всички резултати от действията на ЕБО се обсъждат в технически работни групи и постоянни комисии, в които могат да вземат участие всички национални органи. Когато е необходимо, ЕБО си сътрудничи и с други органи на равнище ЕС или с национални и международни органи.

Окончателните решения се приемат от Съвета на надзорниците.

ЕБО работи в тясно сътрудничество и с останалите европейски надзорни органи по въпроси от междусекторно значение в Съвместния комитет на европейските надзорни органи .

Годишна работна програма на ЕБО

Кой има полза от това

 • Институциите на ЕС
 • Предприятията и потребителите в банковия сектор
 • Икономиката на ЕС като цяло
Координати за връзка

Европейски банков орган(EBA)

Координати за връзка

Адрес

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Тел
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top