European Union website, the official EU website

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet är ett EU-organ som har till uppgift att utarbeta bestämmelser och verkställa uppdrag inom luftfartssäkerhetsområdet. Byrån utgör en viktig del av Europeiska unionens strategi för att upprätta och bibehålla en hög och enhetlig nivå på civil luftfartssäkerhet i Europa.

Byrån har två uppgifter. Den skall tillhandahålla Europeiska kommissionen med teknisk expertis genom att bistå vid utformning av förslag till bestämmelser för luftfartssäkerhet inom olika områden och ge teknisk input för slutande av relevanta internationella överenskommelser.

Dessutom har byrån befogenhet att verkställa vissa uppgifter avseende luftfartssäkerhet såsom certifiering av luftfartygsprodukter och organisationer som utformar, tillverkar och underhåller dem. Certifieringsverksamheten bidrar till att säkerställa att villkoren för luftvärdighet och miljöskydd uppnås.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet certifierar alla slags produkter inom civilflyget däribland allmänt flyg och företagsfl yg. Det är viktigt att notera att luftfartsskydd (förhindrande av olagliga handlingar mot civilflyg som t.ex. kapningar) inte ligger inom byråns ansvarsområde. Befogenheterna för luftfartsskydd omfattas av den gemenskapslag som tillämpas av medlemsstaterna.

EU har redan beslutat att befogenheterna på lång sikt skall utökas till att omfatta andra områden inom den civila luftfartssäkerheten, särskilt flygtrafik och licensiering av flygbesättningar. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 216/2008 av den 20 februari 2008 utvidgades byråns verksamhetsområde till att omfatta flygtrafik, licensiering av flygbesättningar och auktorisering av operatörer från tredjeland.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 (EGT L 240, 7.9.2002, upphävd genom förordning (EG) nr 216/2008).

Inrättad: den 15 juli 2002
Verkställande direktör: Patrick Ky

Kontakt: 

Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för luftfartssäkerhet(Easa)

Kontakt

Adress: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tfn: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099