European Union website, the official EU website

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva je agentúrou Európskej únie, ktorej boli zverené špecifi cké normotvorné a výkonné úlohy v oblasti bezpečnosti letectva. Agentúra tvorí kľúčovú časť stratégie Európskej únie na vytvorenie a udržiavanie vysokej a jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Európe.

Poslanie agentúry je dvojaké. Agentúra bude poskytovať technickú odbornú pomoc Európskej komisii pri navrhovaní predpisov bezpečnosti a poskytovať technické vstupy pre uzatváranie príslušných medzinárodných dohôd.

Okrem toho agentúra dostala právomoc vykonávať niektoré výkonné úlohy súvisiace s bezpečnosťou letectva, ako je certifi kácia výrobkov leteckej techniky a organizácií podieľajúcich sa na vývoji, výrobe a údržbe týchto výrobkov. Tieto činnosti certifi kácie pomáhajú zabezpečovať súlad s normami pre letovú spôsobilosť a ochranu životného prostredia.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva vykonáva certifi káciu výrobkov z civilného letectva celkovo, vrátane všeobecného a obchodného letectva. Je dôležité poznamenať, že táto právomoc nezahŕňa leteckú bezpečnosť (prevenciu proti nezákonným činom proti civilnému letectvu, ako sú napríklad únosy lietadiel). To patrí do právomoci zákonov Spoločenstva uplatňovaných členskými štátmi.

Zákonodarný orgán Spoločenstva už rozhodol, že z dlhodobého hľadiska by sa kompetencie agentúry mali postupne rozšíriť na všetky ostatné oblasti bezpečnosti civilného letectva, najmä na prevádzku lietadiel a poskytovanie licencií posádkam lietadiel. Prvé rozšírenie kompetencií agentúry na prevádzku lietadiel, poskytovanie licencií posádkam lietadiel a povolení pre prevádzkovateľov z tretích krajín bolo ustanovené v nariadení (ES) č. 216/2008 Európskeho parlamentu a Rady z 20. februára 2008.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva bola založená nariadením Rady (ES) č. 1592/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2002 (Ú. v. ES L 240, 7. 9.2002, ktoré bolo zrušené nariadením (ES) č. 216/2008).

Dátum založenia: 15. júla 2002
Výkonný riaditeľ: Patrick Ky

Kontaktné údaje: 

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva(EASA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099