European Union website, the official EU website

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ir Eiropas Savienības aģentūra, kurai uzticēti īpaši reglamentējoši un izpildes uzdevumi aviācijas drošības jomā. Aģentūra rada Eiropas Savienības stratēģijas pamatdaļu, lai izveidotu un uzturētu augstā vienotā līmeni civilās aviācijas drošību Eiropā.

Aģentūrai ir divējāda misija. Tā Eiropas Komisijai nodrošina tehnisko ekspertīzi, atbalstot noteikumu projektus, kas paredz aviācijas drošību dažādās jomās, un nodrošina tehnisko ieguldījumu būtisku starptautisko nolīgumu slēdzienu izdarīšanā.

Bez tam aģentūrai dotas pilnvaras realizēt konkrētus izpildes uzdevumus saistībā ar aviācijas drošību, kā, piemēram, aeronavigācijas produktu un tādu organizāciju sertifi kācija, kuras iesaistītas produktu izstrādāšanā, ražošanā un uzturēšanā. Šīs sertifi cēšanas darbības palīdz nodrošināt lidojumderīguma un vides aizsardzības standartu ievērošanu.

Kopumā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra sertifi cē arī civilās aviācijas, ieskaitot vispārējās un biznesa aviācijas, izstrādājumus. Būtiski uzsvērt, ka tās uzdevums neattiecas uz aviācijas drošību (piemēram, preventīvie pasākumi, lai aizsargātos no tādas pret civilo aviāciju vērstas nelegālas darbības kā nolaupīšana). Tas ietilpst dalībvalstīs piemērojamo Kopienas tiesību uzdevumos.

Kopienas likumdevējs ir nolēmis, ka ilgākā termiņā aģentūras kompetence pakāpeniski ir paplašināma, aptverot citas civilās aviācijas drošuma jomas, jo īpaši gaisa kuģu ekspluatāciju un gaisa kuģa apkalpes personāla licencēšanu. Pirmo reizi aģentūras darbības jomu paplašināja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008, tās kompetencē iekļaujot gaisa kuģu ekspluatāciju, apkalpes personāla licencēšanu un trešo valstu aviokompāniju apstiprināšanu.

Eiropas Aviācijas drošības aģentūru izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (OV L 240, 7.9.2002, atsaukta ar Regulu (EK) Nr. 216/2008).

Dibināta:  2002. gada 15. jūlijā
Izpild-direktors:  Patrick Ky

Kontaktinformācija: 

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra(EASA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Ta-lr: 
+49 221 8999 000
Fakss: 
+49 221 8999 099