European Union website, the official EU website

Europos aviacijos saugos agentūra

Europos aviacijos saugos agentūra

Europos aviacijos saugos agentūra – Europos Sąjungos agentūra, kuriai buvo nustatyti konkretūs reglamentacinio ir vykdomojo pobūdžio uždaviniai aviacijos saugos srityje. Agentūrai tenka esminė funkcija įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją, kuria siekiama palaikyti ir stiprinti vienodai aukštą civilinės aviacijos saugos lygį Europoje.

Agentūra atlieka dvigubą misiją. Ji teikia specializuotas technines žinias Europos Komisijai ir padeda rengti įvairių sričių aviacijos saugos taisykles bei teikia techninę pagalbą sudarant atitinkamus tarptautinius susitarimus.

Be to, agentūrai buvo suteikti įgaliojimai vykdyti tam tikras vykdomąsias funkcijas aviacijos saugos srityje, pavyzdžiui, aeronautikos produktų ir juos projektuojančių, gaminančių ir prižiūrinčių organizacijų sertifi kavimą. Ši sertifi kavimo veikla padeda užtikrinti tinkamumo skraidyti ir aplinkos apsaugos standartų laikymąsi.

Europos aviacijos saugos agentūra sertifi kuoja visus civilinės aviacijos, įskaitant ir bendrąją, ir komercinę, produktus. Tačiau svarbu pažymėti, kad agentūros funkcijos neapima aviacijos saugos užtikrinimo (nelegalios veiklos civilinėje aviacijoje, pavyzdžiui, orlaivių užgrobimo, prevencijos). Šis klausimas priklauso valstybių narių taikomos Bendrijos teisės sričiai.

Bendrijos teisės aktų leidimo institucijos jau nusprendė, kad ilgainiui agentūros galios turėtų būti laipsniškai plečiamos įtraukiant visas kitas civilinės aviacijos saugos sritis, visų pirma skrydžius ir orlaivių įgulų licencijavimą. Šios galios pirmą kartą buvo išplėstos 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008, įtraukiant skrydžius, orlaivių įgulų licencijavimą ir leidimų išdavimą trečiųjų šalių naudotojams.

Europos aviacijos saugos agentūra įsteigta 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1592/2002 (OL L 240, 2002 9 7, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 216/2008).

Įsteigta:  2002 m. liepos 15 d.
Vykdantysis direktorius:Patrick Ky

Kontaktiniai duomenys: 

Europos aviacijos saugos agentūra(EASA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099