European Union website, the official EU website

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta

Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta ar tugadh sainchúraimí rialacháin agus feidhmiúcháin di i réimse na sábháilteachta eitlíochta. Tá tábhacht leis an nGníomhaireacht maidir le straitéis an Aontais Eorpaigh chun ardleibhéal aonfhoirmeach de shábháilteacht eitlíochta sibhialta a bhunú agus a choiméad ar bun san Eoraip.

Misean faoi dhó is ea misean na Gníomhaireachta. Soláthróidh sí saineolas teicniúil don Choimisiún Eorpach trí chabhrú chun rialacha a dhréachtú le haghaidh sábháilteachta eitlíochta i réimsí éagsúla agus trí ionchur teicniúil a sholáthar chun comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích.

Lena chois sin, tugadh an chumhacht don Ghníomhaireacht chun cúraimí áirithe feidhmiúcháin a bhaineann le sábháilteacht eitlíochta a chur i gcrích, ar nós deimhniú táirgí aerloingseoireachta agus eagraíochtaí atá bainteach le dearadh, le táirgeadh agus le cothabháil na dtáirgí sin.

Cabhraíonn na gníomhaíochtaí deimhniúcháin seo chun géilleadh do chaighdeáin aeracmhainneachta agus caomhnaithe comhshaoil a áirithiú.

Deimhníonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta táirgí ó gach roinn den eitlíocht shibhialta, lena n-áirítear eitlíocht ghinearálta agus eitlíocht ghnó. Is den tábhacht é a thabhairt ar aird nach gclúdaíonn a sainordú slándáil eitlíochta (gníomhartha mídhleathacha in aghaidh eitlíochta sibhialta a chosc, forghabháil, mar shampla). Is faoi shainordú an dlí Comhphobail arna chur chun feidhme ag na Ballstáit a thagann sé sin.

Tá cinnte cheana féin ag an reachtóir Comhphobail gur cheart inniúlachtaí na Gníomhaireachta a leathnú de réir a chéile, san fhadtéarma, chuig gach réimse eile de chuid na sábháilteachta eitlíochta sibhialta, go háirithe aeroibríochtaí agus ceadúnú pearsanra eitilte. Leagadh síos an chéad leathnú ar scóp na Gníomhaireachta chuig aeroibríochtaí, ceadúnú pearsanra eitilte agus údarú oibreoirí tríú tíortha le Rialachán (CE) Uimhir 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008.

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta le Rialachán na Comhairle (CE) Uimhir 1592/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2002 (Iris Oifigiúil L 240, 7.9.2002 aisghairthe le Rialachán (CE) Uimhir 216/2008).

Bunaithe: 15 Iúil 2002
Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Patrick Ky

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta(EASA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Teileafón: 
+49 221 8999 000
Facs: 
+49 221 8999 099