European Union website, the official EU website

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on Euroopan unionin erillisvirasto, jolle on annettu tehtäväksi hoitaa erityisiä toimeenpano- ja sääntelytehtäviä lentoturvallisuuden alalla. Virastolla on hyvin tärkeä rooli Euroopan unionin strategiassa, jonka tarkoituksena on luoda korkea, yhtenäinen Euroopan siviiliilmailun turvallisuuden taso ja ylläpitää sitä.

Virastolla on kahtalainen tehtävä. Se tarjoaa Euroopan komissiolle teknistä asiantuntemusta auttamalla ilmailusääntöjen laatimisessa monella alueella ja tarjoamalla teknistä apua asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten tekemisessä.

Lisäksi virastolle on annettu valtuudet suorittaa joitakin lentoturvallisuuteen liittyviä toimeenpanotehtäviä, kuten ilmailuun liittyvien tuotteiden ja niitä suunnittelevien, tuottavien ja huoltavien organisaatioiden sertifiointi. Tämä sertifiointitoiminta auttaa varmistamaan lentokelpoisuutta ja ympäristönsuojelua koskevien normien noudattamisen.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto sertifioi siviili-ilmailutuotteita yleensä, mukaan lukien yleiseen lentotoimintaan ja liikelentotoimintaan liittyvät tuotteet. On tärkeää huomata, että sen vastuualue ei kata lentojen turvallisuutta (siviiliilmailua vastaan tehtävien laittomien tekojen, kuten kaappausten, ehkäisyä). Tämä kuuluu jäsenvaltioiden soveltaman yhteisön lainsäädännön piiriin.

Yhteisön lainsäätäjä on jo päättänyt, että viraston toimivaltaa laajennetaan pitkällä tähtäyksellä asteittain kaikkiin muihinkin siviili-ilmailun alueisiin, varsinkin lentotoimintaan ja lentohenkilöstön lupien antamiseen. Tämän tavoitteen mukaisesti toimivaltaa on 20. helmikuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 216/2008 laajennettu käsittämään lentotoiminnan, lentohenkilöstön lupien antamisen ja kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien hyväksymisen.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto perustettiin 15. heinäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002; kumottu asetuksella (EY) N:o 216/2008).

Perustettu: 15.7.2002
Johtaja: Patrick Ky

Yhteystiedot: 

Euroopan lentoturvallisuusvirasto(EASA)

Yhteystiedot

Osoite: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

P.: 
+49 221 8999 000
F.: 
+49 221 8999 099