European Union website, the official EU website

Euroopa Lennundusohutusamet

Euroopa Lennundusohutusamet

Euroopa Lennundusohutusamet on Euroopa Liidu asutus, millele on antud konkreetsed lennundusohutusalased reguleerimis- ja täitevülesanded. Ametil on tähtis roll Euroopa Liidu strateegias tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge taseme saavutamiseks ja hoidmiseks Euroopas.

Ametil on kaks missiooni. See pakub Euroopa Komisjonile tehnilisi eriteadmisi, aidates koostada eri valdkondades lennundusohutusalaseid eeskirju, ja annab tehnilise panuse asjaomaste rahvusvaheliste lepingute sõlmimisse.

Peale selle on ametile antud volitused teatavate lennundusohutusega seotud täitevülesannete täitmiseks, näiteks aeronautikatoodete ning nende konstrueerimise, tootmise ja hooldamisega tegelevate organisatsioonide sertifi tseerimiseks. Need sertifi tseerimistegevused aitavad tagada lennukõlblikkuse ja keskkonnakaitse normide järgimist.

Euroopa Lennundusohutusamet sertifi tseerib kogu tsiviillennunduse, nii üldise kui ka kommertslennunduse tooteid. Tuleb märkida, et selle töövaldkond ei hõlma lennundusjulgestust (tsiviillennunduse vastu suunatud ebaseadusliku tegevuse, näiteks kaaperdamise ennetamist). Seda reguleeritakse liikmesriikide poolt kohaldatava ühenduse õigusega.

Ühenduse seadusandja on juba otsustanud, et pikemas perspektiivis tuleb ameti pädevust järk-järgult laiendada ka tsiviillennundusohutuse kõigile muudele valdkondadele, nimelt lennutegevusele ja lennumeeskondade litsentseerimisele. Ameti reguleerimisala laiendati lennutegevuse, lennumeeskondade litsentseerimise ja kolmandate riikide ettevõtjatele loa andmise valdkonnas esimest korda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari määrusega (EÜ) nr 216/2008.

Euroopa Lennundusohutusamet loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1592/2002 (EÜT L 240, 7.9.2002, mis on kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 216/2008).

Asutatud: 15. juulil 2002
Tegev-direktor: Patrick Ky

Kontaktandmed: 

Euroopa Lennundusohutusamet(EASA)

Kontaktandmed

Aadress: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Faks: 
+49 221 8999 099