European Union website, the official EU website

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur er et fællesskabsagentur, som varetager bestemte forvaltnings- og ledelsesopgaver inden for luftfartssikkerhed. Agenturet spiller en nøglerolle i EU’s strategi om at fastsætte og opretholde et højt, ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i Europa.

Agenturet har to opgaver. Den ene er at stille faglig viden til rådighed for Europa-Kommissionen og bistå ved udarbejdelsen af regler for luftfartssikkerhed på forskellige områder, den anden at yde teknisk bistand ved indgåelse af relevante internationale aftaler.

Desuden har agenturet fået beføjelser til selv at varetage visse forvaltningsopgaver inden for luftfartssikkerhed, f.eks. certificering af luftfartsprodukter og foretagender, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og vedligeholdelse af disse produkter. Dette certificeringsarbejde hjælper til at sikre, at standarder for luftdygtighed og miljøbeskyttelse overholdes.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur certificerer produkter fra hele den civile luftfart, også almen- og forretningsflyvning. Det er vigtigt at bemærke, at dets opgave ikke indbefatter sikring af luftfarten (forebyggelse af ulovlige aktioner mod den civile luftfart, f.eks. fl ykapring). Dette hører under den del af fællesskabslovgivningen, der anvendes i medlemsstaterne.

EU har allerede besluttet, at agenturets kompetencer på længere sigt skal udvides til også at omfatte alle andre områder af civil luftfartssikkerhed, især luftfartsvirksomhed og tilladelser til flybesætninger. En første udvidelse af agenturets ansvarsområde til at omfatte luftfartøjsoperationer, besætningers kvalifikationer og sikkerheden ved ikke-EU-landes luftfartøjer blev gennemført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 (EFT L 240 af 7.9.2002, ophævet ved forordning (EF) nr. 216/2008).

Oprettet: 15. juli 2002
Administrerende direktør: Patrick Ky

Kontakt: 

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur(EASA)

Kontakt

Adresse: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tlf.: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099