European Union website, the official EU website

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví je agentura Evropské unie, která plní specifi cké regulační a výkonné úkoly vztahující se k oblasti bezpečnosti letectví. Agentura představuje klíčovou složku strategie Evropské unie pro vytváření a udržování vysoké stejnoměrné úrovně civilního letectví v Evropě.

Poslání agentury je dvojí. Má poskytovat technické odborné znalosti pro Evropskou komisi, které pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v nejrůznějších oblastech, a poskytovat technické podklady pro uzavírání důležitých mezinárodních dohod.

Kromě toho dostala agentura pravomoc vykonávat některé výkonné funkce ve vztahu k bezpečnosti letectví, jako je osvědčování leteckých výrobků a organizací, které je navrhují, vyrábějí a provádějí jejich údržbu. Tyto osvědčovací činnosti pomáhají zajistit soulad se standardy letové způsobilosti a ochrany životního prostředí.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví vydává osvědčení pro výrobky v celé oblasti civilního letectví, zahrnující všeobecné i obchodní letectví. Je důležité připomenout, že její kompetence se netýkají bezpečnosti letu (prevence ilegální činnosti proti civilnímu letectví, jako jsou na příklad únosy letadel). Zde se uplatňuje působnost právního řádu Společenství vykonávaného členskými státy. 

Legislativní orgány Společenství rozhodly, že v delším časovém horizontu by pravomoci agentury měly být postupně rozšířeny na všechny další oblasti bezpečnosti civilního letectví, zvláště na letecký provoz a vydávání licencí leteckým posádkám. Oblast působnosti agentury byla rozšířena o letecký provoz, licencování leteckých posádek a vydávání oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, zrušeno nařízením (ES) č. 216/2008).

Datum založení:  15. července 2002
Výkonný ředitel: Patrick Ky

Kontaktní údaje: 

Evropská agentura pro bezpečnost letectví(EASA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099