Europeiska Unionen

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) inledde sin verksamhet den 1 januari 2006. Organet har sitt säte i Bryssel.

Eaceas uppdrag är att förvalta delar av över 15 EU-finansierade program och åtgärder inom utbildning, aktivt medborgarskap, ungdomsfrågor, audiovisuella medier och kultur.

Att samla programmen under ett enda tak är ett sätt att samordna förvaltningen och ge stödmottagarna bättre service.

Eacea är en egen juridisk person, men rapporterar till fyra av EU-kommissionens generaldirektorat: Utbildning och kultur, Migration och inrikes frågor, Kommunikationsnät, innehåll och teknik och Humanitärt bistånd och civilskydd. De har huvudansvaret för programplanering, utvärdering och politiska riktlinjer.

Eacea sköter det mesta av programförvaltningen och utlyser ansökningsomgångar, väljer ut projekt, ingår projektavtal, har hand om den ekonomiska förvaltningen, övervakar projekten (halvtids- och slutrapporter), sköter kontakterna med stödmottagarna och kontrollerar projekten på plats.

De programdelar som organet förvaltar är alla centraliserade och stöder tekniska projekt som inte innebär några politiska beslut.

Brian Holmes
Direktör

Kontaktuppgifter till: 

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur(EACEA)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn: 
+32 2 299 11 11