Evropska unija

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) s sedežem v Bruslju je začela delovati 1. januarja 2006.

Skrbi za izvajanje številnih dejavnosti iz več kot 15 programov in ukrepov, s katerimi Evropska unija financira projekte na področju izobraževanja in usposabljanja, dejavnega državljanstva, mladine, avdiovizualnih vsebin in kulture.

Združitev programov pod okriljem ene ustanove omogoča lažjo koordinacijo in boljše storitve za sodelujoče v programih.

Agencija je sicer samostojna pravna oseba, vendar poroča štirim generalnim direktoratom Evropske komisije: GD za izobraževanje in kulturo (EAC), GD za migracije in notranje zadeve (HOME), GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (CNECT) in GD za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) – ti so še vedno pristojni za pripravo programov, ocenjevanje in politike.

Agencija je prevzela večji del upravljanja programov, tudi pripravo razpisov, izbiranje projektov in sklepanje dogovorov o projektih, finančno poslovodenje, spremljanje projektov (vmesna poročila, končna poročila); obveščanje upravičencev in nadzor.

Vse dejavnosti programov, s katerimi se ukvarja Agencija, so centralizirane in podpirajo strokovne projekte, ne vključujejo pa političnih odločitev.

Brian HOLMES
Direktor

Kontaktni podatki: 

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo(EACEA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top