Európska únia

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli začala svoju činnosť 1. januára 2006.

Jej poslaním je zastrešovať vykonávanie opatrení a činností viac ako pätnástich programov a akcií financovaných Spoločenstvom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aktívneho občianstva, mládeže, v audiovizuálnej oblasti a v kultúre.

Jednotná správa týchto programov umožnila koordináciu ich riadenia a poskytovanie komplexných služieb cieľovým skupinám programu.

Agentúra má vlastnú právnu subjektivitu. Za svoju činnosť sa zodpovedá štyrom generálnym riaditeľstvám Európskej komisie: GR pre vzdelávanie a kultúru (EAC), GR pre migráciu a vnútorné záležitosti (HOME), GR pre komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT) a GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO), ktoré sú naďalej zodpovedné za plánovanie, hodnotenie a tvorbu politík.

Agentúra má na starosti väčšinu riadiacich stránok programov vrátane prípravy výziev na predkladanie návrhov, výberu projektov a podpisovania projektových zmlúv, finančného riadenia, monitorovania projektov (predbežných správ a záverečných správ). Takisto zodpovedá za komunikáciu s cieľovými skupinami a kontroly priamo na mieste.

Všetky programové vetvy riadené agentúrou sú centralizované a podporujú odborné projekty, v rámci ktorých nie je potrebné prijímať politické rozhodnutia.

Brian HOLMES
riaditeľ

Kontaktné údaje: 

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru(EACEA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top