Unia Europejska

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) z siedzibą w Brukseli rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r.

Do jej zadań należy realizacja niektórych części składowych ponad 15 finansowanych przez Wspólnotę programów i działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej.

Podporządkowanie realizacji wszystkich tych programów kompetencji agencji ułatwia koordynację zarządzania i zapewnia beneficjentom szeroki zakres usług.

Agencja ma osobowość prawną i podlega bezpośrednio czterem dyrekcjom generalnym Komisji Europejskiej: DG ds. Edukacji i Kultury (EAC), DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME), DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) oraz DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), które nadal odpowiadają za programowanie, ocenę i kształtowanie polityki.

Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów dotyczących projektów, zarządzaniem finansami oraz monitorowaniem projektów (sporządzaniem sprawozdań okresowych i końcowych). Kontaktuje się również z beneficjentami i przeprowadza na miejscu kontrole realizacji programów.

Wszystkie części programów, którymi zarządza agencja, są scentralizowane i wspierają realizację projektów o charakterze technicznym, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych.

Brian Holmes
Dyrektor

Dane kontaktowe: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego(EACEA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top