Europese Unie

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

Het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur is operationeel sinds 1 januari 2006.

Het werkt aan de uitvoering van ruim 15 EU-programma’s en -acties over onderwijs, actief burgerschap, jeugd, audiovisuele middelen en cultuur.

Door deze programma’s onder één vlag samen te brengen, zijn ze gemakkelijker te beheren zijn en bieden ze de begunstigden een brede service.

Het agentschap is weliswaar een rechtspersoon, maar legt ook verantwoording af aan vier directoraten-generaal van de Europese Commissie: Onderwijs en Cultuur (EAC), Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME), Communicatienetwerken, inhoud en technologie (CNECT) en Humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO) die verantwoordelijk blijven voor de programmering, evaluatie en beleidsvorming.

Het agentschap is bevoegd voor de meeste managementaspecten van de programma’s, waaronder het uitschrijven van openbare aanbestedingen, de selectie van projecten, het sluiten van projectovereenkomsten, financieel beheer, toezicht op de projecten, tussentijdse verslagen, eindverslagen, communicatie met begunstigden en controles ter plaatse.

De programmaonderdelen die het agentschap beheert, zijn gecentraliseerd en bieden ondersteuning aan technische projecten die geen beleidsbeslissingen vergen.

De heer Brian Holmes
Directeur

Back to top