Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες, λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο ρόλος του συνίσταται στην υλοποίηση ορισμένων πτυχών των 15 και πλέον προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της νεολαίας, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού.

Χάρη στην υπαγωγή των προγραμμάτων αυτών σε μια ενιαία δομή, επιτυγχάνεται ο συντονισμός της διαχείρισής τους και παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες στους δικαιούχους τους.

Αν και ο οργανισμός έχει τη δική του νομική υπόσταση, υπάγεται σε τέσσερις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εκπαίδευση και Πολιτισμός (EAC), Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις(HOME), Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (CNECT) και Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO), οι οποίες είναι αρμόδιες για τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και τη χάραξη πολιτικών.

Ο οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τις περισσότερες διαχειριστικές διαδικασίες των προγραμμάτων, όπως η κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η επιλογή των έργων και η υπογραφή των σχετικών συμφωνιών, η δημοσιονομική διαχείριση, η παρακολούθηση των έργων (ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις), η επικοινωνία με τους δικαιούχους και οι επιτόπου έλεγχοι.

Οι διαδικασίες των προγραμμάτων, που διαχειρίζεται ο οργανισμός, είναι συγκεντρωμένες σε κεντρικό επίπεδο και στηρίζουν τεχνικές πτυχές που δεν απαιτούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Brian HOLMES
Διευθυντής

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού(EACEA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top