Европейски съюз

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура, разположена в Брюксел, започна своята работа на 1 януари 2006 г.

Нейната мисия е да изпълнява редица направления по повече от 15 финансирани от ЕС програми и действия в областта на образованието и обучението, активното гражданство, младежта, аудио-визията и културата.

Събирането на тези програми под един покрив дава възможност за координация на управлението и предоставяне на цялостна услуга на получателите на средства по програмите.

Въпреки че агенцията има своя собствена правосубектност, тя се отчита пред четири генерални дирекции на Европейската комисия: Образование и култура (EAC), Миграция и вътрешни работи (HOME), Съобщителни мрежи, съдържание и технологии (CNECT) и Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO), които носят отговорност за планирането, оценката и изготвянето на политиките.

Агенцията отговаря за повечето аспекти на управлението на програмите, включително за изготвянето на покани за представяне на предложения, подбора на проектите и подписването на споразуменията за тях, финансовото управление, наблюдението на проектите (междинни и окончателни доклади), комуникацията с получателите на средства и проверките на място.

Всички направления по програми, управлявани от агенцията, са централизирани и подпомагат технически проекти, които не предполагат вземането на политически решения.

Г-н Браян Холмс
Директор

Координати за връзка: 
Back to top