Európska únia

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

Prehľad

 • Úloha: správa systému právnej ochrany odrôd v EÚ
 • Riaditeľ: Martin Ekvad
 • Rok založenia: 1995
 • Zamestnanci: 45
 • Miesto: Angers, Francúzsko
 • Webové sídlo: CPVO 

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) podporuje inovácie v oblasti odrôd rastlín riadnym spracovaním žiadostí o práva Spoločenstva k odrodám rastlín za primerané poplatky. Navyše poskytuje zúčastneným stranám politické usmernenia týkajúce sa týchto práv a pomoc pri ich vykonávaní. Celoeurópska právna ochrana nových odrôd rastlín pomáha motivovať šľachtiteľov a zabezpečuje, že ich investície do výskumu a inovácií sú ziskové.

Čo CPVO robí?

 • CPVO priznáva práva duševného vlastníctva k novým rastlinným odrodám, ktoré sú v krajinách EÚ uplatniteľné počas 25 rokov (30 rokov v prípade druhov viniča a stromov a zemiakov).
 • Úrad navyše poskytuje zainteresovaným stranám politické usmernenia týkajúce sa týchto práv a pomoc pri ich vykonávaní.

Štruktúra

Kancelária riaditeľa úradu podáva správy správnej rade, ktorá zahŕňa:

 • predstaviteľov z 27 krajín EÚ,
 • predstaviteľov Európskej komisie,
 • pozorovateľov.

Úrad je samofinancovanou agentúrou EÚ a správna rada je jej rozpočtovým orgánom. Správna rada:

 • zasadá aspoň raz ročne, aby prediskutovala a schválila pracovný program a ročný rozpočet,
 • monitoruje fungovanie úradu,
 • deleguje v mene úradu zodpovednosť za technické preskúmania národným kontrolným úradom,
 • schvaľuje technické protokoly pre skúšanie odrôd rastlín.

Úrad pozostáva z 3 jednotiek (administratívnej, technickej a právnej) a podporných služieb.

Ako Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín funguje?

Systém EÚ slúžiaci na právnu ochranu odrôd rastlín je najväčší svojho druhu na svete. Od roku 1995 bolo spracovaných viac ako 53 000 žiadostí a udelených vyše 41 000 práv Spoločenstva k odrodám rastlín. To dokazuje atraktívnosť systému pre šľachtiteľov, ktorí chcú svoje odrody umiestniť na trh EÚ.

Úrad má úzke vzťahy s:

 • Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANCO),
 • národnými vládami,
 • vnútroštátnymi úradmi skúšobníctva v celej Európe,
 • združeniami šľachtiteľov: ESA, CIOPORA, Plantum,
 • Medzinárodnou úniou pre ochranu nových odrôd rastlín,
 • Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu, (ochranné známky a vzory),
 • Európskym patentovým úradom,
 • právnikmi a univerzitami špecializujúcimi sa na právo duševného vlastníctva.

Kto má z činnosti úradu osoh?

Hlavnými cieľovými skupinami sú:

 • šľachtitelia rastlín,
 • pestovatelia,
 • široká verejnosť.
Kontaktné údaje

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín(CPVO)

Kontaktné údaje

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top