Eiropas Savienība

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

Īss apraksts

 • Uzdevums: pārvaldīt ES augu šķirņu tiesību sistēmu
 • Direktors: Martins Ekvads
 • Dibināšana gads: 1995
 • Darbinieki: 45
 • Atrašanās vieta: Anžē (Francija)
 • Tīmekļa vietne: CPVO

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) rosina inovāciju augu šķirņu jomā, ļoti rūpīgi un par pieejamu cenu izskatot lūgumus piešķirt ES garantētas intelektuālā īpašuma tiesības uz augu šķirnēm. Birojs ieinteresētajām personām arī sniedz ar regulējumu saistītus padomus un palīdz īstenot šīs tiesības. Tas, ka jaunas augu šķirnes tiek aizsargātas visā ES, palīdz uzturēt selekcionāru interesi un nodrošina to, ka viņu ieguldījumi pētniecībā un inovācijā nes peļņu.

Ko šī iestāde dara?

 • Uz 25 gadiem (uz 30 gadiem kartupeļu, vīnogulāju un koku šķirnēm) piešķir visās ES dalībvalstīs spēkā esošas intelektuālā īpašuma tiesības uz jaunām augu šķirnēm.
 • Sniedz ieinteresētajām personām ar regulējumu saistītus padomus un palīdz īstenot šīs tiesības.

Struktūra

Biroja vadītājs atskaitās administratīvajai padomei, kurā ir:

 • 27 ES dalībvalstu pārstāvji,
 • Eiropas Komisijas pārstāvji,
 • novērotāji.

Birojs ir sevi pašu finansējoša ES aģentūra, un tās budžetu pārzina administratīvā padome, kuras pienākumi ir šādi:

 • tikties vismaz reizi gadā, lai apspriestu un pieņemtu darba programmu un gada budžetu;
 • uzraudzīt biroja darbu;
 • biroja vārdā deleģēt atbildību par tehniskajām pārbaudēm valstu iestādēm, kuru pārziņā ir pārbaude;
 • apstiprināt augu šķirņu pārbaužu tehniskos protokolus.

Birojam ir 3 nodaļas (administratīvā, tehniskā un juridiskā), ka arī palīdzības dienesti.

Kā šī iestāde strādā?

ES augu šķirņu tiesību sistēma ir visplašākā šāda veida sistēma pasaulē. Kopš 1995. gada tā ir izskatījusi 53 000 iesniegumu un piešķīrusi tiesības uz vairāk nekā 41 000 augu šķirņu. Tas liecina, ka sistēma ir pievilcīga selekcionāriem, kuri vēlas pārdot savas šķirnes visā Eiropā.

Birojs cieši sadarbojas ar:

 • Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu,
 • ES valstu valdībām,
 • valstu pārbaudes iestādēm visā Eiropā,
 • selekcionāru apvienībām (ESA, CIOPORA, Plantum),
 • Starptautisko Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienību (UPOV),
 • Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi),
 • Eiropas Patentu iestādi (EPO),
 • intelektuālā īpašuma juristiem un augstskolām.

Kas ir ieguvēji?

Galvenās mērķgrupas ir:

 • augu selekcionāri,
 • audzētāji,
 • visa sabiedrība kopumā.
Kontaktinformācija

Kopienas Augu šķirņu birojs(CPVO)

Kontaktinformācija

Adrese

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Ta-lr
+33 2 41 25 64 00
Fakss
+33 2 41 25 64 10
Back to top