an tAontas Eorpach

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO)

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO)

Forbhreathnú

 • Ról: an córas Eorpach um chearta cineálacha plandaí a stiúradh
 • Stiúrthóir: Martin Ekvad
 • Bliain a bunaithe: 1995
 • Líon foirne: 45
 • Suíomh: Angers na Fraince
 • Suíomh gréasáin: CPVO

Is é a dhéanann an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO) an nuálaíocht i gcineálacha plandaí a spreagadh trí iarratais ar chearta Comhphobail i ndáil le cineálacha plandaí a phróiseáil go cúramach ar chostas réasúnta, agus tugann baill foirne na hOifige treoir maidir le cúrsaí beartais agus cúnamh do pháirtithe leasmhara maidir leis na cearta sin a fheidhmiú. Trí chineálacha nua plandaí a chosaint ar fud an Aontais Eorpaigh, caomhnaítear leasanna na bpóraitheoirí agus féachtar chuige go mbeidh brabús le fáil acu ar a gcuid infheistíochta i dtaighde agus i nuálaíocht.

A ndéanann sé

 • Bronnann CPVO cearta maoine intleachtúla i leith cineálacha nua plandaí. Bíonn na cearta sin bailí ar feadh tréimhse 25 bliana (nó ar feadh 30 bliain i gcás cineálacha áirithe prátaí, fíniúnacha agus crann) i mBallstáit uile an Aontais Eorpaigh.
 • Treoir maidir le cúrsaí beartais agus cúnamh a thabhairt do pháirtithe leasmhara maidir leis na cearta sin a fheidhmiú.

Struchtúr

Tá Oifig an Uachtaráin cuntasach do Chomhairle Riaracháin ar a bhfuil:

 • ionadaithe as na 28 mBallstát
 • ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach
 • breathnadóirí.

Is gníomhaireacht féinmhaoinithe de chuid an Aontais Eorpaigh í an Oifig agus is í an Chomhairle Riaracháin an t-údarás buiséadach atá aici. Seo roinnt de na cúraimí atá uirthi:

 • teacht le chéile uair sa bhliain ar a laghad chun an clár oibre agus an buiséad bliantúil a phlé agus a ghlacadh
 • faireachán a dhéanamh ar obair na hOifige
 • cúram na scrúduithe teicniúla a tharmligean chuig na hoifigí náisiúnta scrúdaithe, thar cheann na hOifige
 • prótacail theicniúla a cheadú maidir le cineálacha plandaí a thástáil.

Tá trí aonad (aonad riaracháin, aonad teicniúil agus aonad dlí) agus seirbhísí tacaíochta san Oifig.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Tá an córas Eorpach um chearta cineálacha plandaí ar an gcóras is forleithne dá leithéid atá ann ar domhan. Ó 1995 i leith, tá os cionn 53,000 iarratas próiseáilte aige agus os cionn 41,000 ceart Comhphobail bronnta aige i leith cineálacha plandaí. Léiríonn an méid sin an tóir atá ag póraitheoirí plandaí ar an gcóras, póraitheoirí atá ag iarraidh a gcineálacha plandaí a chur ar an margadh ar fud na hEorpa.

Bíonn dlúthchaidreamh idir an Oifig agus:

 • an Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte agus Sábháilteacht Bia sa Choimisiún Eorpach (DG SANTE)
 • rialtais náisiúnta na mBallstát
 • na hoifigí náisiúnta scrúdaithe ar fud na hEorpa
 • cumainn póraitheoirí: ESA, CIOPORA, Plantum
 • an tAontas Idirnáisiúnta um Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (UPOV)
 • an Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)
 • Oifig Eorpach na bPaitinní (OEP)
 • dlíodóirí maoine intleachtúla agus ollscoileanna.

Iad sin a bhaineann leas as

Seo na príomhghrúpaí:

 • póraitheoirí plandaí
 • saothróirí
 • an pobal i gcoitinne.
Sonraí teagmhála

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí(CPVO)

Sonraí teagmhála

Seoladh

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Teileafón
+33 2 41 25 64 00
Facs
+33 2 41 25 64 10
Back to top