Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: διαχείριση του ευρωπαϊκού συστήματος δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
 • Διευθυντής: Martin Ekvad
 • Ίδρυση: 1995
 • Προσωπικό: 45
 • Τόπος: Ανζέρ (Γαλλία)
 • Ιστότοπος: ΚΓΦΠ

Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) ενθαρρύνει την καινοτομία στις φυτικές ποικιλίες με τη διεξοδική εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών σε προσιτό κόστος, παρέχοντας παράλληλα στα ενδιαφερόμενα μέρη καθοδήγηση σε θέματα πολιτικής και βοήθεια για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Η προστασία των νέων ποικιλιών φυτών σε όλη την ΕΕ συμβάλλει στην προάσπιση των συμφερόντων των δημιουργών νέων ποικιλιών και διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις τους στην έρευνα και την καινοτομία είναι επικερδείς.

Τι κάνει

 • Χορήγηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για νέες φυτικές ποικιλίες, τα οποία ισχύουν στις χώρες της ΕΕ για 25 έτη (30 έτη για ορισμένα είδη γεωμήλων, αμπελιών και δένδρων).
 • Παροχή στους ενδιαφερομένους καθοδήγησης σε θέματα πολιτικής και βοήθειας κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Δομή

Ο πρόεδρος του Γραφείου λογοδοτεί σε διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

 • εκπροσώπους των 28 χωρών της ΕΕ
 • εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • παρατηρητές.

Το ΚΓΦΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και το διοικητικό του συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον προϋπολογισμό του. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν:

 • συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά ετησίως για συζήτηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας και του ετήσιου προϋπολογισμού
 • παρακολούθηση των εργασιών του Γραφείου
 • ανάθεση της αρμοδιότητας των τεχνικών ελέγχων σε εθνικά γραφεία ελέγχων
 • έγκριση τεχνικών πρωτοκόλλων για τη δοκιμή φυτικών ποικιλιών.

Το Γραφείο αποτελείται από 3 μονάδες (διοικητική, τεχνική και νομική) και από υπηρεσίες υποστήριξης.

Πώς λειτουργεί

Το σύστημα της ΕΕ για τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών είναι το πλέον εξελιγμένο στο είδος του παγκοσμίως. Από το 1995 έχει διεκπεραιώσει περισσότερες από 53.000 αιτήσεις και έχει χορηγήσει περισσότερα από 41.000 κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πόσο ελκυστικό είναι το σύστημα για τους δημιουργούς νέων ποικιλιών, οι οποίοι επιθυμούν να διαθέσουν τις ποικιλίες τους στις αγορές της Ευρώπης.

Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με:

 • τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ SANTE)
 • τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ
 • τα εθνικά γραφεία ελέγχων σε όλη την Ευρώπη
 • τις ενώσεις δημιουργών νέων ποικιλιών: ESA, CIOPORA, Plantum
 • τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV)
 • το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδια και πρότυπα)
 • το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ)
 • δικηγόρους και πανεπιστήμια που ασχολούνται με τη διανοητική ιδιοκτησία.

Ποιοι ωφελούνται

Οι κυριότερες ομάδες στις οποίες απευθύνεται είναι:

 • οι δημιουργοί νέων φυτικών ποικιλιών
 • οι καλλιεργητές
 • το ευρύ κοινό.
Στοιχεία επικοινωνίας

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών(OCVV)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Τηλ
+33 2 41 25 64 00
Φαξ
+33 2 41 25 64 10
Back to top