Европейски съюз

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Преглед

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) насърчава иновациите при сортовете растения чрез прецизна обработка на заявленията за права върху сортове растения в ЕС на достъпни цени, като същевременно предоставя на заинтересованите лица насоки и помощ при упражняването на тези права. Защитата на новите сортове растения в целия ЕС помага да се защитават интересите на селекционерите и гарантира, че техните инвестиции в научни изследвания и иновации са рентабилни.

С какво се занимава

 • Предоставя права на интелектуална собственост върху нови растителни сортове, валидни в държавите от ЕС за период от 25 години (30 години за видове картофи, лози и дървета).
 • Предоставя насоки и помощ на заинтересованите лица при упражняване на тези права.

Структура

Председателят на Службата докладва пред Административен съвет, съставен от:

 • представители на 28-те страни от ЕС,
 • представители на Европейската комисия,
 • наблюдатели.

Службата е самофинансираща се агенция на ЕС, а Административният съвет отговаря за нейния бюджет. Неговите задължения включват:

 • заседаване поне веднъж годишно за обсъждане и приемане на работната програма и годишния бюджет;
 • мониторинг на дейността на Службата;
 • делегиране на отговорност за технически проверки на национални служби за проверка от името на Службата;
 • одобряване на техническите протоколи за изпитване на сортове растения.

Службата се състои от 3 отдела (административен, технически и юридически) и помощни служби.

Как функционира

Системата на ЕС за закрила на сортовете растения е най-широкообхватната по рода си в света. От 1995 г. насам са обработени над 53 000 заявления и е предоставена правна закрила за 41 000 сорта растения. Това показва колко привлекателна е системата за селекционерите, желаещи да продават своите сортове в цяла Европа.

Службата поддържа тесни връзки с:

 • Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия;
 • правителствата на страните от ЕС;
 • националните служби за проверка в цяла Европа;
 • сдружения на селекционерите: ESA, CIOPORA, Plantum;
 • Международния съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV);
 • Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни);
 • Европейското патентно ведомство;
 • юристи в областта на интелектуалната собственост и университети.

Кой има полза от това

Основните целеви групи са:

 • селекционерите на растения;
 • производителите;
 • широката общественост.
Координати за връзка: 

Служба на Общността за сортовете растения(CPVO)

Координати за връзка

Адрес: 

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Тел: 
+33 2 41 25 64 00
Факс: 
+33 2 41 25 64 10