Europeiska Unionen

Gemensamma företaget Clean Sky 2

Gemensamma företaget Clean Sky 2

Översikt

Uppgift: Utveckla innovativ teknik för att minska flygplanens utsläpp av koldioxid och andra gaser och minska bullernivån

Direktör: Eric Dautriat

Partner: EU-kommissionen, flygteknikindustrin (däribland små och medelstora företag), forskningscentrum och högskolor och universitet

Inrättad: 2008

Antal anställda: 40

Plats: Bryssel (Belgien)

Webbplats: Gemensamma företaget Clean Sky 2

Clean Sky är ett framgångsrikt offentlig-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och den europeiska flygteknikindustrin som är på väg att nå sina miljömål. Den andra fasen, Clean Sky 2 kommer att bygga vidare på resultaten genom att

 • fortsätta att integrera banbrytande teknik i flygplan
 • demonstrera innovativ flygplansteknik som bidrar till bättre ekonomiska och miljömässiga resultat.

Vad gör Clean Sky 2?

Det gemensamma företaget hjälper till att skydda miljön. Tack vare Clean Sky 2-tekniken kan framtidens flygplan

 • minska bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp med 20–30 procent
 • minska bullernivåerna (jämfört med 2014) med lika mycket.

Clean Sky 2 väntas också bidra till kraftigt förbättrad konkurrenskraft och rörlighet i Europa.

Organisation

Direktören och hans medarbetare driver Clean Sky 2 och rapporterar till styrelsen.

Styrelsen består av

 • 12 företrädare för ledande företag
 • EU, som företräds av EU-kommissionen
 • cirka 70 associerade ledamöter.

Hur arbetar Clean Sky 2?

Företaget använder sig av teknik, konceptflygplan och demonstrationer för att nå sina mål.

1. Tekniken väljs ut, utvecklas och övervakas utifrån teknisk mognadsgrad. Över 100 viktiga tekniker övervakas och de som har utvecklats av Clean Sky kommer att omfatta alla viktiga segment för kommersiella flygplan.

2. Konceptflygplanen visar hur tekniken kan användas i bärkraftiga koncept för de viktigaste flygplanstyperna:

 • Affärsjetplan
 • Regionalflygplan och stora trafikflygplan
 • Rotorflygplan

När man mäter och rapporterar miljöresultat jämför man ofta konceptflygplan med existerande modeller.

3. Demonstrationerna visar hur olika tekniker fungerar i ett system eller flygplan under realistiska förhållanden. På så sätt kan man fastställa potentialen och nå en högre mognadsgrad.

Vem gynnas?

 • Allmänheten – tack vare mindre buller och utsläpp, bättre transportmöjligheter och ökad industriell konkurrenskraft i Europa.
 • Ekonomin – Flygteknikindustrin är en av EU:s mest framgångsrika industrier. Clean Sky bidrar till europeisk kompetens som kan utveckla den spetsteknik som krävs för att behålla en ledande ställning på marknaden.
 • Små och medelstora företag – Allt fler företag bidrar till innovation tack vare ansökningsomgångarna för Clean Sky. Småföretagen får nya möjligheter och de etablerade aktörerna nya potentiella leveranskedjor. Små och medelstora företag utanför flygbranschen (t.ex. inom bilindustrin) visar också stort intresse för forskningsmöjligheterna inom Clean Sky.
 • Forskarsamhället och den akademiska världen – Med Clean Sky kan ny teknik snabbt föras in i ”innovationscykeln” och industrin och forskarna kan gemensamt ta itu med utmaningar och prioriteringar.
Kontaktuppgifter till

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Kontaktuppgifter till

Address

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tfn
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Back to top