Európska únia

Spoločný podnik Čisté nebo 2

Spoločný podnik Čisté nebo 2

Prehľad

Úloha: Rozvoj inovačných technológií na zníženie hluku a emisií CO2 a iných plynov z lietadiel

Riaditeľ: Eric Dautriat

Partneri: Európska komisia, letecký priemysel (vrátane MSP), výskumné centrá, akademická obec

Rok zriadenia: 2008

Počet zamestnancov: 40

Sídlo: Brusel (Belgicko)

Webové sídlo: Spoločný podnik Čisté nebo 2

Spoločný podnik Čisté nebo 2 je úspešné verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou komisiou a európskym leteckým priemyslom, ktoré je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti environmentálnej výkonnosti. V druhej fáze, v rámci iniciatívy Čisté nebo 2, sa nadviaže na tento úspech:

 • ďalšou integráciou prelomových technológií do lietadiel,
 • demonštráciou inovačných konfigurácií v lietadlách, ktoré umožnia zmeny v environmentálnej a hospodárskej výkonnosti.

Čo robí spoločný podnik Čisté nebo 2?

Pomáha chrániť životné prostredie. Technológie Čisté nebo 2 umožnia, aby mali lietadlá v budúcnosti:

 • nižšiu spotrebu paliva a súvisiacich emisií CO2 o 20 – 30 %,
 • nižšiu hladinu hluku (v porovnaní s rokom 2014) o podobné hodnoty.

Očakáva sa takisto výrazne zlepšenie konkurencieschopnosti a mobility v Európe.

Štruktúra

Výkonný riaditeľ a jeho tím riadia spoločný podnik Čisté nebo 2 a podávajú správy riadiacej rade.

Riadiacu radu tvoria:

 • 12 vedúci predstavitelia odvetvia,
 • EÚ zastúpená Európskou komisiou,
 • asi 70 partnerov.

Ako funguje spoločný podnik Čisté nebo 2?

V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov využíva tri komplementárne nástroje – technológie, „koncepčné lietadlo“ a demonštračné programy:

1. Výber, vývoj a monitorovanie technológií sa uskutočňuje vzhľadom na ich vyspelosť a úroveň technologickej pripravenosti. Monitoruje sa vyše 100 kľúčových technológií. Technológie vyvinuté v rámci iniciatívy Čisté nebo budú pokrývať všetky hlavné segmenty komerčných lietadiel.

2. Koncepčné lietadlo – dizajnérske štúdie, ktoré začleňujú technológie do uskutočniteľných konceptuálnych konfigurácií. Týkajú sa hlavných budúcich skupín lietadiel:

 • obchodných lietadiel,
 • regionálnych a veľkých komerčných lietadiel,
 • rotorových lietadiel.

Hlavným spôsobom, ako merať a vykazovať dosiahnuté environmentálne výsledky, je porovnanie koncepčného lietadla s existujúcimi modelmi.

3. Demonštračné programy zahŕňajú fyzické demonštrácie, ktoré začleňujú viaceré technológie na úrovni väčších systémov alebo lietadiel a ukazujú, ako fungujú za prevádzkových podmienok. To pomáha posúdiť ich potenciál a umožňuje im dosiahnuť vyššiu úroveň vyspelosti.

Kto má z činnosti spoločného podniku osoh?

 • Verejnosť – vďaka nižším emisiám hluku a menšiemu znečisteniu, lepšej mobilite a vyššej konkurencieschopnosti odvetvia v Európe.
 • Hospodárstvo – letectvo je jedným z najúspešnejších odvetví EÚ. Iniciatíva Čisté nebo pomôže zabezpečiť, aby bola pracovná sila v Európe schopná rozvíjať špičkové technológie potrebné na zachovanie vedúceho miesta na trhu.
 • Malé a stredné podniky – rastie počet týchto podnikov, ktoré vstupujú do inovačného reťazca prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy Čisté nebo. Otvárajú sa im tak nové príležitosti a etablovaným aktérom v tomto odvetví nové potenciálne dodávateľské reťazce. Malé a stredné podniky, ktoré sa zameriavajú na iné oblasti ako letectvo (napr. automobilový priemysel) majú takisto veľký záujem o výskumné príležitosti v rámci iniciatívy Čisté nebo.
 • Vedecká a akademická obec – iniciatíva Čisté nebo poskytuje spôsoby, ako urýchliť zavádzanie technológií do inovačného cyklu. To poskytuje priemyslu a vede príležitosť spoločne riešiť výzvy a priority.
Kontaktné údaje: 

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Kontaktné údaje

Address: 

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel: 
+32 2 221 81 52
Fax: 
+32 2 221 81 50
Keywords: 
Back to top