an tAontas Eorpach

Comhghnóthas Spéire Glaine 2

Comhghnóthas Spéire Glaine 2

Forbhreathnú

Ról: Teicneolaíochtaí nuálacha a fhorbairt chun astaíochtaí CO2 agus gás eile ó aerárthaí, agus leibhéil torainn, a laghdú

Stiúrthóir: Eric Dautriat

Comhpháirtithe: An Coimisiún Eorpach, tionscal na haerloingseoireachta (Fiontair bheaga agus mheánmhéide san áireamh), lárionaid taighde, lucht léinn

Bliain a bhunaithe: 2008

Líon foirne: 40

Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)

Suíomh gréasáin: Comhghnóthas Spéire Glaine 2

Compháirtíocht phríobháideach phoiblí a bhfuil rath air is ea Comhghnóthas Spéire Glaine 2. Is iad an Coimisiún Eorpach agus tionscal aerloingseoireachta na hEorpa atá ina bhun, agus ní fada go mbeidh a spriocanna feidhmíochta comhshaoil bainte amach aige. Sa dara céim, Spéir Ghlan 2, cuirfear leis an rath sin ar na dóigheanna seo:

 • leanfar de theicneolaíochtaí ceannródaíocha a chur isteach in aerárthaí
 • léireofar na cumraíochtaí nuálacha atá ar fáil d'aerárthaí, sa dóigh go bhfeabhsófar a bhfeidhmíocht chomhshaoil agus eacnamaíoch.

Cad é go díreach a dhéanann Comhghnóthas Spéire Glaine 2?

Déanann sé an comhshaol a chosaint. De bharr teicneolaíochtaí atá á bhforbairt faoi Spéir Glan 2, beidh aerárthaí amach anseo:

 • 20-30% níos tíosaí ó thaobh dó breosla agus astaíochtaí C02 gaolmhara de
 • i bhfad níos ciúine (i gcomparáid le 2014).

Meastar go gcuirfidh an tionscamh go mór le hiomaíochas agus le soghluaisteacht san Eoraip.

Struchtúr

Is é an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus a fhoireann a bhainistíonn Comhghnóthas Spéire Glaine 2 agus is don Bhord Rialaithe a fhreagraíonn siad.

Ar an mBord Rialaithe, tá:

 • na 12 ghnólacht atá ar thús cadhnaíochta san earnáil
 • an Coimisiún Eorpach i gcáil ionadaí an Aontais Eorpaigh
 • thart ar 70 comhlach.

Cén chaoi a n-oibríonn Comhghnóthas Spéire Glaine 2?

Baintear leas as trí chinn d'uirlísí comhlántacha – teicneolaíochtaí, 'aerárthaí coincheapa' agus cláir taispeána – chun na spriocanna a bhaint amach:

1. Teicneolaíochtaí – déantar iad a roghnú agus a fhorbairt, agus déantar monatóireacht orthu ó thaobh na haibíochta de, is é sin le rá cé chomh réidh is atá an teicneolaíocht. Táthar ag déanamh monatóireacht ar os cionn 100 teicneolaíocht príomhúil. Cuimseoidh na teicneolaíochtaí atá á bhforbairt ag Spéir Ghlan na príomhranna uile d'earnáil na n-aerárthaí tráchtála.

2. Aerárthaí coincheapa – déantar staidéar ar dhearaí ina gcomhtháthaítear teicneolaíochtaí éagsúla in aon chumraíocht choincheapúil fheidhmiúil amháin. Cuimsítear na príomhchineálacha aerárthaí a bheidh ann amach anseo:

 • scairdeitleáin ghnó
 • aerárthaí tráchtála réigiúnacha agus móra
 • rótarárthaí.

Is é an príomhshlí a ndéantar na torthaí comhshaoil a thomhas agus a thuairisciú comparáid a dhéanamh idir na haerárthaí coincheapa agus aerárthaí atá in úsáid cheana.

3. Cláir taispeána – cóimeáiltear taispeántáin fhisiciúla ina bhfuil roinnt teicneolaíochtaí éagsúla de chuid 'mórchórais' nó aerárthaigh comhtháthaithe chun an chaoi a n-oibríonn siad i ngnáthdhálaí oibríochta a léiriú. Cuidiú é sin chun a bpoitéinseal a dhéanamh amach agus chun iad a thabhairt go leibhéal aibíochta níos airde.

Cé a bhaineann tairbhe as?

 • An pobal – is fearrde an pobal an laghdú ar thruailliú torainn agus ar astaíochtaí agus an feabhsú ar shoghluaisteacht agus ar iomaíochas tionsclaíoch san Eoraip.
 • An geilleagar – tá an aerloingseoireacht ar cheann de na tionscail is rathúla dá bhfuil ag an Aontas Eorpach. Cuidiú a bheidh i Spéir Ghlan chun a chinntiú go mbeidh fórsa saothair ag an Eoraip a bheidh in ann an teicneolaíocht cheannródaíoch a fhorbairt is gá chun í a choinneáil ar bharr an mhargaidh.
 • Fiontair bheaga agus mheánmhéide – tá ag méadú ar líon na bhfiontar den sórt seo atá ag glacadh páirt i slabhraí nuálaíochta de thoradh glaonna ar thograí de chuid Spéire Glaine. Cuireann sé sin deiseanna nua ar fáil dóibh agus cuireann sé slabhraí nua soláthair ar fáil do ghnólachtaí seanbhunaithe na hearnála. Ina theannta sin, tá fiontair bheaga agus mheánmhéide nach bhfuil dírithe ar chúrsaí aerspáis (e.g. fiontair a oibríonn in earnáil na ngluaisteán) ag cur an-suim sna deiseanna taighde a chruthaíonn Spéir Ghlan.
 • Eolaithe agus lucht léinn – cuireann Spéir Ghlan bealaí ar fáil chun dlús a chur le teicneolaíochtaí a thabhairt isteach i 'dtimthriall na nuálaíochta'. Tugann sé deis do lucht an tionscail agus lucht na heolaíochta aghaidh a thabhairt ar dhúshláin le chéile.
Sonraí teagmhála

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Sonraí teagmhála

Address

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Teileafón
+32 2 221 81 52
Facs
+32 2 221 81 50
Back to top