Euroopan Unioni

Clean Sky 2 -yhteisyritys

Clean Sky 2 -yhteisyritys

Perustiedot

Tehtävä: kehittää innovatiivisia teknologioita, joilla vähennetään ilma-alusten hiilidioksidipäästöjä ja muita kaasupäästöjä sekä melua

Johtaja: Eric Dautriat

Kumppanit: Euroopan komissio, ilmailuteollisuus (mukaan lukien pk-yritykset), tutkimuskeskukset, korkeakoulut

Perustettu: 2008

Henkilöstömäärä: 40

Toimipaikka: Bryssel (Belgia)

Verkkosivusto: Clean Sky 2 -yhteisyritys

Clean Sky 2 -yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka osapuolia ovat Euroopan komissio ja Euroopan ilmailuteollisuus. Yhteisyritys on edistynyt hyvin ympäristönsuojeluun liittyvien tavoitteidensa toteuttamisessa. Clean Sky 2 on tutkimusohjelman toinen vaihe, joka edeltäjänsä saavutusten pohjalta

 • edistää läpimurtoteknologioiden käyttöönottoa ilma-aluksissa
 • demonstroi ilma-alusten innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa ympäristönsuojelua ja taloudellista suorituskykyä.

Tehtävät

Clean Sky 2 -yhteisyritys auttaa suojelemaan ympäristöä uusilla teknologioilla, joiden ansiosta tulevaisuudessa voidaan

 • vähentää ilma-alusten polttoaineen kulutusta ja tähän liittyviä hiilidioksidipäästöjä 20–30 prosenttia
 • vähentää melua 20–30 prosenttia (vuoden 2014 tasoihin verrattuna).

Yhteisyrityksen odotetaan myös merkittävästi parantavan kilpailukykyä ja liikkuvuutta Euroopassa.

Rakenne

Clean Sky 2 -yhteisyritystä johtaa toimitusjohtaja tiimeineen hallintoneuvoston alaisuudessa.

Hallintoneuvoston muodostavat

 • 12 toimien vetäjää
 • Euroopan komission edustaja (komissio toimii EU:n edustajana)
 • noin 70 assosiaatiojäsentä.

Toiminta

Tavoitteisiinsa päästäkseen yhteisyritys hyödyntää kolmea toisiaan täydentävää välinettä: teknologioita, konseptialuksia ja demonstrointiohjelmia.

1. Teknologioita valitaan, kehitetään ja seurataan niiden teknologian kypsyyden tason suhteen. Seurannassa on yli 100 keskeistä teknologiaa. Clean Sky -yhteisyrityksen kehittämät teknologiat kattavat kaikki tärkeimmät kaupallisen lentotoiminnan ilma-alusten luokat.

2. Konseptialusten suunnittelututkimuksissa integroidaan teknologioita toteutuskelpoisiksi konseptimalleiksi. Ne kattavat tärkeimmät tulevaisuuden alusperheet:

 • liikesuihkukoneet
 • syöttöliikenteen alukset ja suuret kaupallisen liikenteen alukset
 • pyöriväsiipiset alukset.

Ympäristötuloksia mitataan muun muassa vertaamalla konseptialuksia olemassa oleviin malleihin.

3. Demonstrointiohjelmissa käytetään demonstraattoreita, joissa integroidaan useita teknologioita laajemmalla järjestelmän tai aluksen tasolla ja joissa niiden toimintaa voidaan testata käyttöolosuhteissa. Näin voidaan arvioida teknologioiden toteutettavuutta ja auttaa niiden jatkokehittämistä.

Hyötyjät

 • Suuri yleisö: Kun lentomelu ja päästöt vähenevät, liikkuvuus paranee ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyky alalla kehittyy.
 • Talous: Ilmailuteollisuus on yksi EU:n menestyvimmistä toimialoista. Yhteisyritys auttaa varmistamaan, että alalla on Euroopassa saatavilla työvoimaa, joka pystyy kehittämään markkinajohtajuuden edellyttämiä huipputason teknologioita.
 • Pienet ja keskisuuret yritykset: Entistä useampi pk-yritys pääsee mukaan innovaatioketjuihin Clean Sky -ehdotuspyyntöjen kautta. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille ja uusia mahdollisia toimitusketjuja alan vakiintuneille toimijoille. Clean Sky -tutkimusmahdollisuuksista ovat kiinnostuneet myös monet pk-yritykset, joiden pääasiallinen toimiala on jokin muu kuin avaruus- ja ilmailuteollisuus (esimerkiksi autoala).
 • Tiedeyhteisö ja korkeakoulut: Clean Sky -yhteisyritys vauhdittaa teknologioiden käyttöönottoa innovaatiosyklissä. Se tarjoaa alan teollisuudelle ja tiedeyhteisölle mahdollisuuksia yhdessä tarttua alan haasteisiin ja suunnitella toimien painopisteitä.
Yhteystiedot

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Yhteystiedot

Address

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

P.
+32 2 221 81 52
F.
+32 2 221 81 50
Back to top