Euroopa Liit

Ühisettevõte Clean Sky 2

Ühisettevõte Clean Sky 2

Ülevaade

Ülesanne: töötada välja selline innovatiivne tehnoloogia, mille abil vähendada õhusõidukite põhjustatud CO2- ja muude gaaside heidet ning müra

Direktor: Eric Dautriat

Partnerid: Euroopa Komisjon, lennundustööstus (sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), uurimiskeskused ja akadeemilised ringkonnad

Asutatud: 2008

Töötajate arv: 40

Asukoht: Brüssel (Belgia)

Veebisait: ühisettevõte Clean Sky 2

Ühisettevõte Clean Sky 2 on Euroopa Komisjoni ja Euroopa lennundustööstuse vaheline edukas avaliku ja erasektori partnerlus, millega püütakse saavutada seatud keskkonnaalase tulemuslikkuse eesmärgid. Teine etapp ehk Clean Sky 2 jätkab selle eduvalemi elluviimist,

 • integreerides õhusõidukitega seotud murrangulist tehnoloogiat ning
 • tutvustades õhusõidukite puhul kasutatavaid uudseid konfiguratsioone, millega on võimalik muuta keskkonnaalast ja majanduslikku tulemuslikkust.

Mida ühisettevõte Clean Sky 2 teeb?

Ühisettevõte aitab kaitsta keskkonda. Clean Sky 2 toetatav tehnoloogia võimaldab tulevastel õhusõidukitel vähendada:

 • kütusekulu ja seotud CO2-heiteid 20–30% ning
 • müratasemeid (võrreldes 2014. aastaga) umbes samas ulatuses.

Samuti peaks see aitama märkimisväärselt parandada konkurentsivõimet ja liikuvust Euroopas.

Struktuur

Ühisettevõtet Clean Sky 2 juhivad tegevdirektor ja tema meeskond, kes annavad oma tegevusest aru juhatusele.

Juhatusse kuuluvad:

 • 12 juhtivat ettevõtjat;
 • EL, keda esindab Euroopa Komisjon;
 • ligikaudu 70 toetajaliiget.

Kuidas ühisettevõte Clean Sky 2 toimib?

Ühisettevõte kasutab oma eesmärkide saavutamiseks kolme üksteist täiendavat vahendit – tehnoloogia, kontseptsioonõhusõiduk ja tutvustusprogrammid.

1. Tehnoloogia valitakse välja, seda arendatakse ja jälgitakse tehnilise valmiduse taseme seisukohast. Jälgitakse rohkem kui 100 erineva olulise tehnoloogia arengut. Clean Sky raames arendatav tehnoloogia on seotud kõigi ärilistel eesmärkidel kasutatavate õhusõidukite põhiosadega.

2. Kontseptsioonõhusõiduk viitab projekteerimisuuringutele, mille puhul integreeritakse eri tehnoloogia elujõulisse kontseptsioonipõhisesse konfiguratsiooni. See hõlmab tulevasi suuri õhusõidukirühmi:

 • kommertslende tegevad reaktiivlennukid;
 • piirkondlikud õhusõidukid ja suured reisilennukid;
 • tiivikõhusõidukid.

Keskkonnaalaste tulemuste mõõtmiseks ja nende kohta aru andmiseks võrreldakse peamiselt kontseptsioonõhusõidukit ja olemasolevaid mudeleid.

3. Tutvustusprogrammid hõlmavad füüsilisi katseeksemplare, millesse on kaasatud eri tehnoloogia kas osana laiemast süsteemist või õhusõiduki tasandil ning mis näitavad sellise tehnoloogia toimimist töötingimustes. See aitab kindlaks määrata tehnoloogia potentsiaali ja võimaldab sel jõuda kõrgemale tehnilise valmiduse tasemele.

Kes saab kasu?

 • Üldsus – tänu väiksemale mürasaastele ja madalamatele heitetasemetele, paremale liikuvusele ning täiustatud konkurentsivõimele Euroopa tööstusvaldkonnas.
 • Majandus – lennundus on üks ELi edukamatest tööstusvaldkondadest. Clean Sky aitab tagada Euroopas selliste töötajate olemasolu, kes on suutelised välja töötama tipptasemel tehnoloogiat, mis on vajalik turul juhtpositsiooni hoidmiseks.
 • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad – üha rohkem VKEsid ühineb innovatsiooniahelatega Clean Sky projektikonkursside kaudu, mis pakuvad neile uusi võimalusi ja sektori ettevõtjaile võimalikke uusi tarneahelaid. Väljaspool lennundussektorit (nt autotööstuses) tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad tunnevad samuti üha suuremat huvi Clean Sky teadusuuringute vastu.
 • Teadus- ja akadeemilised ringkonnad – Clean Sky võimaldab tehnoloogiat kiiremini innovatsioonitsüklisse integreerida. See annab tööstusele ja teadusele võimaluse ühiselt probleeme lahendada ja prioriteetidele keskenduda.
Kontaktandmed: 

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Kontaktandmed

Address: 

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel: 
+32 2 221 81 52
Faks: 
+32 2 221 81 50
Keywords: 
Back to top