Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινή Επιχείρηση «Clean Sky 2»

Κοινή Επιχείρηση «Clean Sky 2»

Σύντομη παρουσίαση

Ρόλος: η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων των αεροσκαφών, καθώς και για τη μείωση του θορύβου

Διευθυντής: Eric Dautriat

Εταίροι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αεροναυπηγική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια

Έτος σύστασης: 2008

Αριθμός υπαλλήλων: 40

Έδρα: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Ιστότοπος: Κοινή Επιχείρηση «Clean Sky 2»

Η Κοινή Επιχείρηση «Clean Sky 2» είναι μια επιτυχής σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία οδεύει προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει. Η δεύτερη φάση, Clean Sky 2, θα στηριχθεί στα μέχρι σήμερα επιτεύγματα με τους εξής τρόπους:

 • συνεχίζοντας να ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα των αεροσκαφών
 • επιδεικνύοντας καινοτόμα συστήματα που επιτρέπουν αλλαγές στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις.

Τι ακριβώς κάνει η «Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2»;

Βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι τεχνολογίες «Clean Sky 2» θα συμβάλλουν ώστε τα μελλοντικά αεροσκάφη:

 • να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και τις συναφείς εκπομπές CO2 κατά 20-30%
 • να μειώσουν τα επίπεδα θορύβου (σε σύγκριση με το 2014) κατά ένα ανάλογο ποσοστό.

Επίσης, αναμένεται σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κινητικότητας στην Ευρώπη.

Δομή

Ο εκτελεστικός διευθυντής και η ομάδα του διευθύνουν την Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 και είναι υπόλογοι στο διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:

 • τους επικεφαλής των 12 κορυφαίων εταιρειών του κλάδου
 • την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • περίπου 70 εταίρους.

Πώς λειτουργεί η Κοινή Επιχείρηση «Clean Sky 2»;

Για την επίτευξη των στόχων της χρησιμοποιεί 3 συμπληρωματικά μέσα - τεχνολογίες, εικονικά μοντέλα μελλοντικών αεροσκαφών («concept aircraft») και προγράμματα επίδειξης:

1. Τεχνολογίες: επιλέγονται, αναπτύσσονται και παρακολουθούνται ως προς την ωρίμανση ή το «επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας». Πάνω από 100 βασικές τεχνολογίες αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσει η Κοινή Επιχείρηση «Clean Sky 2» θα αφορούν όλα τα κύρια τμήματα της αγοράς εμπορικών αεροσκαφών.

2. Εικονικά μοντέλα μελλοντικών αεροσκαφών («concept aircraft»): μελέτες σχεδιασμού που ενσωματώνουν τις τεχνολογίες σε βιώσιμες αρχές διαμόρφωσης των αεροσκαφών. Καλύπτουν τις σημαντικότερες κατηγορίες αεροσκαφών του μέλλοντος:

 • αεριωθούμενα αεροπλάνα
 • περιφερειακά & μεγάλα εμπορικά αεροσκάφη
 • ελικοφόρα αεροσκάφη.

Ο βασικός τρόπος μέτρησης και αναφοράς περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων συνίσταται στη σύγκριση του εικονικού μοντέλου μελλοντικού αεροσκάφους με τα υπάρχοντα μοντέλα.

3. Προγράμματα επίδειξης: περιλαμβάνουν φυσικές επιδείξεις που ενσωματώνουν διάφορες τεχνολογίες σε ένα ευρύτερο επίπεδο "συστήματος" ή αεροσκάφους και δείχνουν πώς χρησιμοποιούνται σε συνθήκες λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνονται οι δυνατότητες των τεχνολογιών αυτών, με στόχο να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο ωρίμανσής τους.

Ποιοι ωφελούνται

 • Το κοινό – χάρη στη μείωση της ηχορρύπανσης και των εκπομπών, τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη.
 • Η οικονομία - η αεροναυπηγική είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους κλάδους της ΕΕ. Το Clean Sky θα συμβάλει στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, ικανού να αναπτύξει την κατάλληλη τεχνολογία αιχμής ώστε να παραμείνει η ΕΕ ηγέτιδα δύναμη στην αγορά.
 • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ολοένα και περισσότερες τέτοιες επιχειρήσεις συμμετέχουν στις αλυσίδες καινοτομίας μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Clean Sky. Αυτό διανοίγει νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, καθώς και νέες αλυσίδες εφοδιασμού για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ΜΜΕ εκτός κλάδου αεροναυπηγικής (π.χ. που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αυτοκινήτου) δείχνουν επίσης όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ερευνητικές δυνατότητες του Clean Sky.
 • Η επιστημονική κοινότητα και τα πανεπιστήμια - Το Clean Sky επιτρέπει την επίσπευση της εφαρμογής τεχνολογιών στον «κύκλο καινοτομίας». Και δίνει την ευκαιρία στη βιομηχανία και την επιστήμη να αντιμετωπίσουν από κοινού προκλήσεις και προτεραιότητες.
Στοιχεία επικοινωνίας

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Στοιχεία επικοινωνίας

Address

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Τηλ
+32 2 221 81 52
Φαξ
+32 2 221 81 50
Back to top