Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) αντικατέστησε τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC), ο οποίος συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 για να εφαρμόσει

  • το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία
  • το πρόγραμμα για τους καταναλωτές (από το 2008)
  • την πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (από το 2008) .

Ο Chafea άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2014 και η εντολή που έχει λάβει ισχύει μέχρι το 2024.

Διαχειρίζεται:

Ο Chafea εκτελεί καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τη γενική διεύθυνση Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαχειρίζεται σχέσεις με 2.800 περίπου δικαιούχους και αναδόχους 400 περίπου συμβάσεων έργων/υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των τροφίμων. Έχει 50 περίπου υπαλλήλους και η έδρα του βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

Έτος ίδρυσης: 2005

Διευθυντής: Luc BRIOL

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Τηλ: 
+352 4301 32015
Φαξ: 
+352 4301 30359