Európska únia

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Prehľad

Úloha: poskytuje odbornú prípravu v oblasti presadzovania európskeho a medzinárodného práva
Výkonný riaditeľ: Dr. Ferenc Bánfi
Rok zriadenia: 2005
Počet zamestnancov: 60
Sídlo: Budapešť (Maďarsko)
Webové sídlo: CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) je agentúra Európskej únie, ktorá pripravuje, realizuje a organizuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva.

Úlohy

Agentúra:

  • zabezpečuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva,
  • zlepšuje bezpečnosť EÚ prostredníctvom odborného vzdelávania a výmeny znalostí,
  • zriaďuje vzdelávacie siete.

CEPOL ponúka inovačné, pokročilé vzdelávacie kurzy. Do svojich vzdelávacích programov integruje najnovšie poznatky a novinky v oblasti výskumu a technológií a posilňuje spoluprácu medzi policajnými orgánmi.

Jej súčasné portfólio zahŕňa:

Štruktúra

CEPOL riadi výkonný riaditeľ, ktorý sa zodpovedá správnej rade.

Správna rada sa skladá zo zástupcov členských štátov EÚ a Európskej komisie. Predseda správnej rady je zástupcom jednej z 3 krajín EÚ, ktoré spoločne pripravujú 18-mesačný program Rady Európskej únie.

V každej krajine EÚ má agentúra tzv. národnú jednotku (CNU). Národné jednotky poskytujú informácie a usmernenia pre zamestnancov orgánov presadzovania práva, ktorí sa chcú zúčastniť na činnostiach CEPOL.

Fungovanie

CEPOL združuje sieť inštitútov odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov presadzovania práva v každej krajine EÚ a pomáha im poskytovať odbornú prípravu zameranú na bezpečnostné priority, spoluprácu v oblasti presadzovania práva a výmenu informácií.

Agentúra spolupracuje aj s orgánmi EÚ, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť spoločnú reakciu na najzávažnejšie bezpečnostné hrozby.

Jej ročný pracovný program sa zakladá na podnetoch predložených touto sieťou a ostatnými zainteresovanými stranami. To znamená, že jej činnosti spĺňajú potreby členských štátov EÚ v prioritných oblastiach stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ.

Kto má z činnosti osoh

CEPOL prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti Európy tým, že uľahčuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi príslušníkmi policajných zborov v členských štátoch EÚ a niektorých tretích krajinách, pokiaľ ide o otázky súvisiace s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti, a najmä v rámci cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti.

CEPOL má ambície stať špičkovým centrom na svetovej úrovni a hybnou silou zmien v oblasti odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva.

Kontaktné údaje

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Kontaktné údaje

Adresa

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top