European Union website, the official EU website

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

CEPOL powstało z myślą o wyższych funkcjonariuszach policji z całej Europy. Jego zadaniem jest promowanie międzynarodowej współpracy na polu zwalczania przestępczości, a także utrzymywania prawa i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego.

CEPOL jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w 2005 r. na mocy decyzji Rady 2005/681/WSiSW z 20 września 2005 r. Jego sekretariat mieści się w Bramshill (Wielka Brytania, około 70 km od centrum Londynu). CEPOL organizuje rocznie od 60 do 100 szkoleń, seminariów i konferencji o różnorodnej tematyce, które odbywają się w szkołach policyjnych państw członkowskich. Jego roczny budżet wynosi około 8,341 mln euro (dane na rok 2011).

Sekretariatem agencji zarządza dyrektor dr Ferenc Bánfi, którego mianowano na okres 4 lat upływający w lutym 2014 r. Dyrektor odpowiada przed zarządem CEPOL-u, w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE (zwykle dyrektorzy krajowych szkół policyjnych). Funkcję przewodniczącego zarządu pełni przedstawiciel tego państwa członkowskiego, które sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zarząd, zbierający się zazwyczaj cztery razy w roku, do tej pory powołał cztery komitety:

  • Komitet Programowy
  • Komitet Administracyjno-Budżetowy
  • Komitet Strategii
  • Komitet ds. Badań i Szkolenia

Pracę komitetów wspierają grupy robocze, grupy zajmujące się konkretnymi projektami oraz podgrupy.

Sekretariat CEPOL-u liczy około 30 członków, którzy odpowiadają za funkcjonowanie agencji na co dzień i są przydzieleni do dwóch działów: Działu ds. Kształcenia, Badań Naukowych i Rozwoju oraz Działu Obsługi Administracyjnej.

Dyrektor: Dr. Ferenc Bánfi.

Dane kontaktowe: 

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Dane kontaktowe

Adres: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel: 
+36 1 803 8030/8031
Faks: 
+36 1 803 8032