European Union website, the official EU website

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

CEPOL apvieno visas Eiropas augstākā līmeņa policijas virsniekus, lai mudinātu pārrobežu sadarbību, cīnoties pret noziedzību, uzturot kārtību, likumību un sabiedrības drošību.

To izveidoja 2005. gadā kā Eiropas Savienības aģentūru (Padomes 2005. gada 20. septembra Lēmums 2005/681/TI); CEPOL sekretariāts atrodas Lielbritānijā, Bremšilā, aptuveni 70 km no Londonas. CEPOL katru gadu organizē 60-100 kursus, seminārus un konferences. Aģentūras  darbības aptver visdažādākos tematus, un tās īsteno dalībvalstu policijas augstākās izglītības iestādēs.CEPOL gada budžets ir apmēram 7,5 miljoni eiro (2007).

CEPOL sekretariāta direktoru Ferencu Bānfi iecēla uz četriem gadiem, un viņa pilnvaru periods beigsies 2014. gada februārī. Direktors sniedz pārskatu par savu darbu administratīvajai padomei, ko veido dalībvalstu pārstāvji, parasti policijas augstākās izglītības iestāžu direktori. Administratīvās padomes priekšsēdētājs ir tās dalībvalsts pārstāvis, kura ir Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts. Administratīvā padome parasti tiekas četras reizes gadā un ir izveidojusi četras komitejas:

  • Ikgadējās plānošanas komiteja (IPK)
  • Budžeta un administrācijas komiteja (BAK)
  • Stratēģijas komiteja (SK)
  • Mācību un pētījumu komiteja (MPK)

Komitejas to darbā atbalsta darba grupas, projektu grupas un apakšgrupas.

CEPOL sekretariātā ir apmēram 30 darbinieki, kas ikdienā strādā divās nodaļās –mācību, zinātnes, pētījumu un attīstības nodaļā un korporatīvo pakalpojumu nodaļā.

Direktors: Ferencs Bānfi

Kontaktinformācija: 

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

Kontaktinformācija

Adrese: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Ta-lr: 
+36 1 803 8030/8031
Fakss: 
+36 1 803 8032