Europos Sąjunga

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Apžvalga

Vaidmuo: Europos ir tarptautinio lygmens teisėsaugos mokymas
Vykdomasis direktorius: Dr. Ferenc Bánfi
Įsteigta: 2005 m.
Darbuotojų skaičius: 60
Vieta: Budapeštas (Vengrija)
Interneto svetainė: CEPOL

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) yra Europos Sąjungos agentūra, kuri rengia, įgyvendina ir organizuoja policijos ir kitų teisėsaugos pareigūnų mokymą.

Veikla

Agentūra:    

  • rengia policijos ir kitų teisėsaugos pareigūnų mokymą,
  • pasitelkusi mokymą ir žinių sklaidą didina ES saugumą,
  • kuria mokymo tinklus.

CEPOL siūlo novatoriškus, pažangius mokymo kursus. Į savo mokymo programas agentūra įtraukia naujausius mokslinių tyrimų ir technologijų srities laimėjimus ir žinias ir stiprina policijos tarnybų bendradarbiavimą.

Dabartinės jo atsakomybės sritys:

Struktūra

CEPOL vadovauja vykdomasis direktorius, kuris yra atskaitingas valdybai.

Valdybą sudaro ES šalių ir Europos Komisijos atstovai. Pirmininkas yra vienos iš trijų ES valstybių narių, kartu rengiančių Europos Sąjungos Tarybos 18 mėnesių programą, atstovas.

Agentūra turi po nacionalinį padalinį kiekvienoje ES valstybėje narėje. Nacionaliniai padaliniai teikia informaciją ir patarimus CEPOL veikloje norintiems dalyvauti teisėsaugos pareigūnams.

Veiklos būdai

CEPOL telkia ES valstybių narių teisėsaugos pareigūnų mokymo įstaigų tinklą ir padeda joms rengti operatyvinius saugumo prioritetų, teisėsaugos bendradarbiavimo ir informacijos mainų mokymus.

Be to, agentūra bendradarbiauja su ES įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir ES nepriklausančiomis šalimis siekdama užtikrinti kolektyvinį atsaką į didžiausias grėsmes saugumui.

Jos metinė darbo programa grindžiama informacija, gaunama iš šio tinklo ir kitų suinteresuotųjų šalių. Taigi agentūros veikla atitinka ES valstybių narių poreikius, susijusius su prioritetinėmis ES vidaus saugumo strategijos sritimis.

Nauda

Padėdama ES šalių ir kai kurių ES nepriklausančių šalių policijos pareigūnams bendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su ES saugumo prioritetais, visų pirma kovos su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu ES politikos ciklu, ir keistis šios srities žiniomis, agentūra CEPOL padeda užtikrinti Europos saugumą.

CEPOL tikslas – tapti pasaulinio lygio teisėsaugos mokymo centru ir skatinti pokyčius šioje srityje.

Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top