European Union website, the official EU website

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

CEPOL okuplja visoke policijske službenike iz cijele Europe radi poticanja prekogranične suradnje u borbi protiv kriminala, očuvanju javne sigurnosti i javnoga reda.

CEPOL je osnovan kao agencija Europske unije (EU) 2005. (Odluka Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005.), a tajništvo mu se nalazi u Bramshillu u Ujedinjenoj Kraljevini, na 70-ak kilometara od središta Londona. CEPOL godišnje organizira između 60 i 100 tečajeva, seminara i konferencija. Te se aktivnosti provode u okviru nacionalnih policijskih akademija država članica i obuhvaćaju veliki broj područja. CEPOL raspolaže godišnjim proračunom od 8,341 milijun eura (2011.).

Na čelu tajništva CEPOL-a nalazi se njegov direktor dr. Ferenc Bánfi, imenovan na mandat od četiri godine koji završava u veljači 2014. Direktor odgovara upravnomu odboru CEPOL-a koji se sastoji od predstavnika država članica EU-a, najčešće direktora nacionalnih ustanova za obuku policijskih službenika. Predsjednik upravnoga odbora predstavnik je države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije. Upravni odbor obično se sastaje četiri puta godišnje, a osnovao je četiri odbora:

  • Odbor za godišnji program (APC)
  • Odbor za proračun i upravu (BAC)
  • Strateški odbor (SC)
  • Odbor za izobrazbu i istraživanje (TRC)

Odborima u radu pomažu radne skupine, projektne skupine i podskupine.

Tajništvo CEPOL-a ima 30-ak zaposlenika koji rade u dva odjela: odjelu za učenje, znanosti, istraživanje i razvoj te odjelu za opće poslove.

Direktor:  Dr. Ferenc Bánfi.

Kontaktni podaci: 

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Kontaktni podaci

Adresa: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel: 
+36 1 803 8030/8031
Faks: 
+36 1 803 8032