an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Forbhreathnú

Ról: oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí a chur ar fáil san Eoraip agus ar fud an domhain
Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Dr. Ferenc Bánfi
Bliain a bunaithe: 2005
Líon na mball foirne: 60
Suíomh: Búdaipeist (An Ungáir)
Suíomh gréasáin: CEPOL

Is gníomhaireacht é de chuid an Aontais Eorpaigh CEPOL, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí, a dhéanann gníomhaíochtaí oiliúna a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a eagrú do phóilíní agus d'oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí.

A ndéanann sé

Déanann an ghníomhaireacht an méid seo a leanas:    

  • cláir oiliúna a chur ar fáil do phóilíní agus d'oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí
  • oiliúint a chur ar fáil agus eolas a chomhroinnt chun feabhas a chur ar shlándáil an Aontais
  • líonraí oiliúna a bhunú.

Cuireann CEPOL ardchúrsaí oiliúna nuálacha ar fáil. Déanann sé an saineolas agus na forbairtí is déanaí i gcúrsaí taighde agus teicneolaíochta a chomhtháthú sna cláir oiliúna atá aige, agus cuireann sé dlús faoin gcomhar idir údaráis phóilíneachta.

Tá na cláir seo a leanas ar an gclár aige faoi láthair:

Struchtúr

Stiúrthóir feidhmiúcháin atá i gceannas ar CEPOL, agus tá sé cuntasach don bhord bainistíochta.

Tá ionadaithe ó na Ballstáit agus ionadaithe ón gCoimisiúin ar an mbord bainistíochta. An té atá ina chathaoirleach, is duine d'ionadaithe ceann de na 3 Bhallstát a mbíonn sé de chúram orthu clár oibre 18 mí Chomhairle an Aontais Eorpaigh a ullmhú.

aonad náisiúnta (dá ngairtear 'aonad náisiúnta CEPOL') i ngach Ballstát. Cuireann na haonaid náisiúnta faisnéis agus treoir ar fáil d'oifigigh um fhorfheidhmiú an dlí ar mian leo páirt a ghlacadh in ngníomhaíochtaí CEPOL.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Faoi CEPOL tugtar le chéile líonra d'institiúidí oiliúna um fhorfheidhmiú an dlí sna Ballstáit agus cuidítear leo oiliúint túslíne a chur ar fáil maidir le tosaíochtaí slándála, comhoibriú i leith fhorfheidhmiú an dlí agus malartú faisnéise.

Oibríonn an ghníomhaireacht le comhlachtaí eile de chuid an Aontais, le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus le tíortha nach bhfuil san Aontas lena chinntiú go dtugtar freagairt chomhpháirteach ar na bagairtí slándála is tromchúisí.

Bunaítear an clár oibre bliantúil ar an ionchur is déanaí ón líonra sin agus ó pháirtithe leasmhara eile. Ciallaíonn sin go bhfuil gníomhaíochtaí CEPOL ag teacht le riachtanais na mBallstát maidir le réimsí tosaíochta straitéis an Aontais i leith na slándála inmheánaí.

Iad sin a bhaineann leas as

Cuidíonn CEPOL leis an tsábháilteacht san Eoraip a fheabhsú trí chomhoibriú agus comhroinnt eolais i measc oifigigh póilíneachta a éascú sna Ballstáit agus i roinnt tíortha nach Ballstáit iad, ar na saincheisteanna sin a bhfuil baint acu le tosaíochtaí an Aontais i réimse na slándála, go háirithe, agus i leith thimthriall bheartas an Aontais maidir le coireacht thromchúiseach agus coireacht eagraithe a chomhrac go háirithe.

Tá sé mar aidhm ag CEPOL a bheith ina mhol oiliúna den chéad scoth agus athruithe a bhrú chun cinn i réimse na hoiliúna um fhorfheidhmiú an dlí.

Sonraí teagmhála

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Sonraí teagmhála

Seoladh

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Teileafón
+36 1 803 8030/8031
Facs
+36 1 803 8032
Back to top