European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

CEPOL ühendab politsei vanemametnikke kogu Euroopast eesmärgiga edendada piiriülest koostööd kuritegevuse vastu võitlemisel, kuritegude ennetamisel ning korrakaitse ja avaliku julgeoleku tagamisel.

2005. aastal Euroopa Liidu (EL) asutusena loodud CEPOLi (nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsus nr 2005/681/JHA) sekretariaat asub Bramshillis, Ühendkuningriigis, umbes 70km kaugusel Londoni kesklinnast. CEPOL korraldab 60–100 kursust, seminari ja konverentsi aastas. Meetmeid rakendatakse liikmesriikide siseriiklikes politsei koolitusasutustes ning need hõlmavad mitmeid eri teemasid. Politseikolledži aastaeelarve on ligikaudu 8,341 miljonit eurot (2011).

CEPOLi sekretariaati juhib direktor Ferenc Bánfi, kelle nelja-aastane ametiaeg lõpeb veebruaris 2014. Direktor annab oma tegevusest aru CEPOLi juhatusele, mis koosneb ELi liikmesriikide esindajatest, kes on tavaliselt siseriiklike koolitusasutuste direktorid. Juhatuse esimeheks on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks oleva liikmesriigi esindaja. Juhatuse istungid toimuvad üldjuhul neli korda aastas. Juhatus on moodustanud neli komisjoni:

  • Aastaprogrammi komisjon
  • Eelarve- ja halduskomisjon
  • Strateegiakomisjon
  • Koolitus- ja teaduskomisjon

Komisjonide tööd toetavad töögrupid, projektigrupid ja alagrupid.

CEPOLi sekretariaadi personal koosneb 30 töötajast, kes tegelevad kolledži igapäevatööga kahes osakonnas: õppe-, teadus-, uuringute ja arendustegevuse osakonnas ning organisatsiooniliste teenuste osakonnas.

Direktor: Dr. Ferenc Bánfi.

Kontaktandmed: 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

Kontaktandmed

Aadress: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel: 
+36 1 803 8030/8031
Faks: 
+36 1 803 8032