Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL)

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL)

Σύντομη παρουσίαση

Αποστολή: παροχή κατάρτισης σε θέματα επιβολής του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου
Εκτελεστικός διευθυντής: Dr. Ferenc Bánfi
Έτος ίδρυσης: 2005 άτομα
Προσωπικό: 60 άτομα
Έδρα: Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Ιστότοπος: CEPOL

Ο CEPOL, ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου, σχεδιάζει, υλοποιεί και οργανώνει την κατάρτιση αστυνομικών και άλλων αξιωματούχων επιβολής του νόμου.

Τι κάνει

Ο οργανισμός αυτός:    

  • παρέχει κατάρτιση σε αστυνομικούς και άλλους αξιωματούχους επιβολής του νόμου
  • βελτιώνει την ασφάλεια της ΕΕ μέσω της κατάρτισης και της ανταλλαγής γνώσεων
  • δημιουργεί δίκτυα κατάρτισης.

Ο CEPOL παρέχει καινοτόμους και υψηλού επιπέδου κύκλους κατάρτισης. Ενσωματώνει στα εκπαιδευτικά του προγράμματα την πλέον πρόσφατη εμπειρογνωσία και τις εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών.

Οι σημερινές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Δομή

Επικεφαλής του CEPOL είναι ένας εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος είναι υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρος είναι εκπρόσωπος μιας από τις 3 χώρες της ΕΕ που καταρτίζουν από κοινού το 18μηνο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο CEPOL διατηρεί μια εθνική μονάδα (γνωστή ως «CNU») σε κάθε κράτος μέλος. Οι εθνικές μονάδες παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση σε αξιωματούχους επιβολής του νόμου που θέλουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του οργανισμού.

Πώς λειτουργεί

Ο CEPOL συνενώνει ένα δίκτυο ιδρυμάτων κατάρτισης αξιωματούχων επιβολής του νόμου σε κάθε χώρα της ΕΕ και βοηθά τα ιδρύματα αυτά να παρέχουν κατάρτιση υψηλού επιπέδου σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας, τη συνεργασία για την επιβολή του νόμου και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με άλλους οργανισμούς της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με τρίτες χώρες με σκοπό να διασφαλίσει μια συλλογική απόκριση στις πλέον σοβαρές απειλές για την ασφάλεια.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του βασίζεται σε στοιχεία που συλλέγει από αυτό το δίκτυο και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητές του ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χωρών της ΕΕ στους τομείς προτεραιότητας που ορίζει η στρατηγική της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια.

Ποιοι ωφελούνται

Ο CEPOL συμβάλλει σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των αστυνομικών αρχών στις χώρες της ΕΕ και σε ορισμένες τρίτες χώρες, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις προτεραιότητες ασφάλειας της ΕΕ, και ειδικότερα στο πεδίο της πολιτικής της ΕΕ για το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα.

Στόχος του CEPOL  είναι να καταστεί κόμβος παγκόσμιας εμβέλειας και φορέας αλλαγών όσον αφορά την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EAA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Τηλ
+36 1 803 8030/8031
Φαξ
+36 1 803 8032
Back to top