European Union website, the official EU website

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

СЕPOL обединява старшите полицейски служители в Европа с цел да насърчи трансграничното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, както и поддържането на обществената сигурност, закона и реда.

Създаден като агенция на Европейския съюз (ЕС) през 2005 г. ( Решение на Съвета 2005/681/JHA от 20 септември 2005 г. ), секретариатът на CEPOL се намира в Брамсхил, Великобритания, на около 70 км от централен Лондон. CEPOL организира около 60 – 100 курса, семинара и конференции на година. Дейностите се осъществяват в националните полицейски школи в страните членки и обхващат широк набор от теми. Годишният бюджет на CEPOL е 8,341 млн. евро (2011 г.).

Секретариатът на CEPOL се ръководи от директора д-р Ференц Банфи, назначен за 4-годишен период, който изтича през февруари 2014 г. Директорът се отчита пред управителния съвет на CEPOL, който е съставен от представители на страните от ЕС, обикновено директорите на националните институти за обучение. Председателят на управителният съвет е представител на страната членка, която председателства Съвета на Европейския съюз. Управителният съвет обикновено заседава четири пъти в годината. Той е създал четири комитета:

  • Комитет за годишната програма (APC)
  • Комитет за бюджета и администрацията (BAC)
  • Стратегически комитет (SC)
  • Комитет за обучение и научни изследвания (TRC)

Комитетите получават подкрепа от работни групи, групи по проекти и подгрупи.

В секретариата на CEPOL работят около 30 души, които извършват ежедневната дейност. Те са организирани в два отдела – отдел „Обучение, наука, изследователска и развойна дейност“ и отдел „Корпоративни услуги“.

Директор: Dr. Ferenc Bánfi

Координати за връзка: 

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Координати за връзка

Адрес: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Тел: 
+36 1 803 8030/8031
Факс: 
+36 1 803 8032